Dodávka elektriny

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
6.980.537,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.09.2022
  Dátum zverejnenia:
16.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Lazorík
Telefón: +421 517081344
Email: tomas.lazorik@psk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Hlavná adresa(URL): www.po-kraj.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektriny
Referenčné číslo: PSK-2022-516-NLZ-EE
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektriny a zabezpečenie jej distribúcie na odberné miesta (ďalej aj OM) verejných
obstarávateľov, uvedené v Prílohe č. 1 Návrh rámcovej dohody (Príloha č. 2-1 SP). Súčasťou predmetu zákazky je
prevzatie zodpovednosti za odchýlky za OM.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 980 537,15 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zoznam odberných miest špecifikovaný v Prílohe č. 1 RD
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo elektriny: 10 004,52 MWh
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 980 537,15 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Všetky ďalšie podrobné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v bode 1.1 v kapitole F. Podmienky
účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.3.1 § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v bode 1.3.1 v kapitole F. Podmienky účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač musí preukázať:
- Povolenie na podnikanie v elektroenergetike dodávka elektriny, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v súlade s § 6
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Potvrdenie o pridelení EIC kódu označenie účastníka na trhu s energiou, v ktorom uvedie číslo EIC kódu a platnosť
zmluvy.
- Zmluva/Dohoda o postúpení a prevzatí zodpovednosti za odchýlku so zúčtovateľom odchýlok, že je subjektom
zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle platného zákona o energetike.
- Rámcová distribučná zmluva, ktorou sa rozumie zmluva o distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovateľom
distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny alebo potvrdenie distribučnej spoločnosti o existencii rámcovej zmluvy s
uvedením identifikačných údajov partnera, čísla zmluvy a dátumom platnosti.
- Poistná zmluva alebo Poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobnú prevádzkovou činnosťou.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky ďalšie podrobné informácie k elektronickej aukcií sú uvedené v kapitole G. Elektronická aukcia súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2022 10:00
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/395
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a verejný obstarávateľ neodosiela uchádzačom zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
Podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
Súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "Eranet"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene,
úplným a priamym prístupom na URL adrese podľa bodu I.3).
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t. j. moment
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia
podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme Eranet.
VI.3.5) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa § 28 ods. 2 ZVO je uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.6) Požaduje sa zábezpeka vo výške: 40 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v
súťažných podkladoch.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
VI.3.9) Toto verejné obstarávanie uskutočňuje PSK ako COO v rámci centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov, na predmet zákazky, ktorý patrí medzi vymedzený okruh zákaziek určených v príkaznom liste predsedu PSK č. 1/2022. COO identifikuje verejných obstarávateľov, pre ktorých vykonáva centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, a ktorí budú zadávať zákazky na základe RD, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, v Prílohe č. 1 SP.
VI.3.10) Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.09.2022