Bioanalyzér

  Zadávateľ:
REVOL TT Consulting s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
37.107,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
16.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
REVOL TT Consulting s. r. o.
IČO: 44808321
Vlárska 28, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Hajko
Telefón: +421 000000000
Email: obstaravanie@obstaravanie.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Súkromná spoločnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bioanalyzér
Referenčné číslo: 04/2022/RTT
II.1.2) Hlavný kód CPV
38434000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie dvoch (2) ks bioanalyzéra. Bližšie informácie ohľadom opisu sú uvedené v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
37 107,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie dvoch (2) ks bioanalyzéra. Bližšie informácie ohľadom opisu sú uvedené v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky výzvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Development of control electronics
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a)Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením skenu dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ v prípade tejto podmienky účasti nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať; verejný obstarávateľ overí jeho zápis na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
b)Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ overí jej splnenie v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Neobmedzený prístup k výzve a jej prílohám: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1544.
2. V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou elektronického prostriedku ERANET (ďalej len systém ERANET).
V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o pomoc s prácou v systéme ERANET na e-mailovej adrese helpdesku: podpora@eranet.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 877 665 (v pracovné dni: 8:00 - 16:00).
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t. j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
3. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu tejto zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody, ako aj po jej ukončení, a to zo strany oprávnených osôb:
-Výskumnej agentúry
-Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
-Ministerstva financií SR,
-Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva,
-Výboru pre finančný mechanizmus,
-Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom
a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Úspešný uchádzač sa zaväzuje uchovávať všetku dokumentáciu v origináli z predmetného zmluvného vzťahu v súlade s právnymi predpismi po dobu 10 rokov od uzavretia rámcovej dohody. V prípade ak osobitný predpis ustanovuje pre uchovávanie konkrétneho typu dokumentácie dlhšiu lehotu, je úspešný uchádzač povinný dokumentáciu uchovávať v tejto dlhšej lehote.
4. Spoločnosť vykonávajúca verejné obstarávanie:
Názov: Smart projekty s. r. o.
Sídlo: Vajnorská 1357/72, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
IČO: 54 317 584
Kontaktná osoba: Ing. Matej Hajko
email: obstaravanie@obstaravanie.com
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2022