REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – BROWN FIELD FIĽAKOVO_III

  Zadávateľ:
Mesto Fiľakovo
  Predpokladaná hodnota:
3.323.371,58 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
16.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Fiľakovo
IČO: 00316075
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová, Ing. Annamária Lukáčová
Telefón: +421 904090344
Email: scholarisvo@skolam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5022
Hlavná adresa(URL): https://filakovo.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – BROWN FIELD FIĽAKOVO_III
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213250-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia výstavby novej priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je návrh priemyselnej zateplenej haly s dvojpodlažnou administratívnou budovou. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty:
SO.01. Administratívna budova
SO.02. Skladová hala
SO.04. Vrátnica
SO.05. Parkoviská
SO.06. Komunikácie, spevnené plochy
SO.07. Dažďová kanalizácia
SO.08. Vodovodná prípojka + areálový vodovod
SO.09. Splašková kanalizácia + ČOV
SO.10. Trafostanica + VN prípojka
SO.11. Verejné osvetlenie
SO.12. Oplotenie
SO.13. Sadové úpravy
SO.14. Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 323 371,58 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
44000000-0
45223500-1
45321000-3
44221000-5
45231300-8
45331100-7
45223300-9
45342000-6
77315000-1
45231300-8
45111000-8
45231400-9
45233120-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
pozemky KN-C 3546: 19, 63, 116, 117, 149, 240, 314, 315, 384, 385, 458, 471,604; 3620/1 (=KN-E 760/5), 3788/1 (=KN-E 2331), 3794/1 (=KN-E 2341), 3882/2 (= KN-E 1414); katastrálne územie: Fiľakovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia výstavby novej priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je návrh priemyselnej zateplenej haly s dvojpodlažnou administratívnou budovou. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty:
SO.01. Administratívna budova
SO.02. Skladová hala
SO.04. Vrátnica
SO.05. Parkoviská
SO.06. Komunikácie, spevnené plochy
SO.07. Dažďová kanalizácia
SO.08. Vodovodná prípojka + areálový vodovod
SO.09. Splašková kanalizácia + ČOV
SO.10. Trafostanica + VN prípojka
SO.11. Verejné osvetlenie
SO.12. Oplotenie
SO.13. Sadové úpravy
SO.14. Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: maximálna doba realizácie stavebných prác od oficiálneho prevzatia staveniska uvedená v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20 %

Cena
Relatívna váha: 80 %
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 323 371,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Rozvoj investičného prostredia, SKHU/1802/3.1/011
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov v rámci programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko PO3 (projekt: SKHU/1802/3.1/011,Rozvoj investičného prostredia) a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody:
min. 240 dní max. 300 dní odo dňa odovzdania staveniska (doba realizácie bude určená úspešným uchádzačom)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) §32ods.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (ďalej OP):
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v
SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(2) §32ods.2)Ak v ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podm. účasti podľa
odseku 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mes.,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mes.,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mes.,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm.f) doloženým čestným vyhlásením.

§32ods.3) Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z inf.
systémov verejnej správy (oversi.gov.sk). Z uvedeného dôvodu uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný
predložiť nasledovné doklady:
písm. a) výpis z registra trestov FO/PO - ak uchádzač nepredloží výpis z RT FO/PO, je povinný poskytnúť VO údaje
potrebné na vyžiadanie výpisu z RT FO/PO - viď vzor súhlasu;
písm. b) zák.- t.j. potvrdenie ZP a SP;
písm. c) zák.- t.j. potvrdenie miestne prísluš. DÚ a miestne prísluš. CÚ;
písm. e) zák.- t.j. výpis z OR alebo výpis zo ŽR.

- § 152 zák. - uchádzač môže preukázať splnenie podm. účasti OP podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hosp. subjektov.
- § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om.
- § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré
čestným vyhlásením nahradil.
- Podm. účasti na OP sú upravené v § 32 zákona o VO.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) § 33 ods. 1 písm. c) zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádza predložiť údaje zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, a teda
údaje, ktorá sa nachádzajú v účtovných závierkach ukončených hospodárskych rokov, ktoré majú k dispozícii všetci
potencionálni uchádzači alebo záujemcovia, nakoľko porovnaním týchto údajov verejný obstarávateľ skúma finančnú schopnosť uchádzača splácať svoje splatné záväzky - platobnú schopnosť uchádzača. Verejný obstarávateľ na základe analýzy údajov zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch získa informáciu o historickom vývoji finančnej situácii podniku uchádzača a jeho schopnosti hradiť svoje záväzky, pričom táto schopnosť sa viaže na dlhšie obdobie a je ovplyvnená mnohými skutočnosťami. Dve z nich sú však mimoriadne dôležité, a to najmä štruktúra majetku a primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov. Táto schopnosť je determinovaná štruktúrou aktív, ktoré majú rozdielnu likvidnosť, t.j. speňažiteľnosť alebo rýchlosť, s akou sa jednotlivé položky obežných aktív premenia na peňažné prostriedky.

Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) je schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky hotovostnými prostriedkami. Tento ukazovateľ sa označuje aj ako solventnosť a vyjadruje vzťah medzi najlikvidnejšou časťou majetku a okamžite splatnými záväzkami.
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem
zásob. Tento ukazovateľ vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom. Pod krátkodobými záväzkami sa rozumejú všetky dlhy podniku splatné do 1 roku.
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami. Pri
konštrukcii tohto ukazovateľa sa vychádza z toho, že v prípade potreby je možné z krátkodobého majetku premeniť
zásoby na peňažné prostriedky.
Ekonomickú a finančnú spôsobilosť, týkajúcu sa finančného zdravia podniku určuje INDEX N05 (český credit-scoringový model), ktorý zhodnocuje pravdepodobnosť úpadku danej spoločnosti a zároveň aj jej prosperitu.
Táto podmienka účasti preto nie je stanovená v rozpore s princípmi verejného obstarávania, nakoľko žiadnym spôsobom nediskriminuje potenciálnych uchádzačov a nesťažuje im účasť v zákazke.

- § 33 ods. 2 - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia...

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1 § 33 ods. 1 písm. c) zákona: Uchádzač predloží:
a) formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení jednotlivých hodnôt Likvidity za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa
likvidity 1. stupňa hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 0,2;
likvidity 2. stupňa hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 0,7;
likvidity 3. stupňa hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 1,5;

b) formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení spodnej hodnoty ekonomického ukazovateľa INDEX-u N05 za
aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa
Spodná hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 0,9 za aritmetický priemer z posledných troch ukončených
hospodárskych rokov, predchádzajúcich vyhláseniu zákazky;

c) V prípade uchádzačov fyzických osôb alebo uchádzačov, ktorí majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky uchádzač zároveň predloží originál alebo overenú kópiu súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo výkazu príjmov a výdavkov alebo ekvivalentného dokladu zahraničného uchádzača:

Uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľov likvidity a INDEX-u N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom hospodárskych rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za 3 roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za 2 roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). V prípade uchádzača so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, si verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí na verejne dostupných webových stránkach analytických spoločností, zaoberajúcich sa ekonomickými analýzami a hodnotením ekonomických ukazovateľov podnikov (napríklad Finstat a.s.) alebo si ich sám vypočíta, a to dosadením údajov z verejne dostupných dokumentov z registra účtovných závierok do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch a porovná hodnotu týchto údajov s údajmi, ktoré uviedol uchádzač vo svojom čestnom vyhlásení.
V prípade ostatných uchádzačov, t.j. uchádzačov FO alebo uchádzačov, ktorí majú sídlo mimo územia SR...
Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2..

- ak v súlade s § 33 ods. 2 - ak uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, predloží písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7...
- § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om.
- § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré
čestným vyhlásením nahradil.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo
záujemcom na zabezpečenie kvality.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných skúseností a zabezpečenia kvality plnenia predmetu zákazky, čím zaistí predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.

(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť
čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti
predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite.

(4) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Odôvodnenie primeranosti:
Registráciou v schéme EMAS verejný obstarávateľ špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby uchádzačovi umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa uchádzač zaviazal plniť, a informácie o významných environmentálnych aspektoch, čo je pri danom predmete zákazky nevyhnutné s ohľadom na životné prostredie

- § 34 ods. 3 - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
A) Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (Priemyselné budovy, nebytové budovy, budovy občianskej vybavenosti) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác: uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 3.000.000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok
účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.
V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny
dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(2) Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky (napr.: realizácia a uskutočňovanie priemyselných budov, nebytových budov, budov občianskej vybavenosti)...
- Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb...
- Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov...
- Licencia na zhotovenie na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech - min. kategória D (alebo lepšie)...

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(3) Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
A. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby...
B. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho pre inžinierske stavby...
C. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi kúrenára.....
D. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi vodoinštalatéra...
E. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi revízneho technika VTZ EZ...
F. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi technika BOZP...
G. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi autorizovaného geodeta....

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(4) Podľa bodu 4 - § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- registrácia v schéme EMAS alebo ekvivalentný doklad.

- ak v súlade s § 34 ods. 3 - ak uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, predloží písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť...
- § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om.
- § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré
čestným vyhlásením nahradil.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.10.2022 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom online otvárania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V prípade otvárania ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou. Bližšie informácie sú definované v bode 23. súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
A. VO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 90.000,00 Eur. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov.
B. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexnej výstavby novej priemyselnej zóny, čo by pri rozdelení mohlo spôsobiť zbytočné predraženie stavby ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri aplikovaní iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov stavby.
C. V zmysle § 20 zákona o VO komunikácia a výmena informácii vo VO sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon o VO. Systém JOSEPHINE je na účely tohto VO softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek a nachádza sa na doméne https://josephine.proebiz.com.
D. VO je zelené.
E. Vyhodnocovanie ponúk - superreverzný postup - § 112 ods. 7 písm. b)
F. OBCH. PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
1.V súlade s čl. VI, bod 16 zmluvy:
V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v Prílohe č. 5 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela......
2.V súlade s čl. XIV zmluvy:
Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní..........
3.Vsúlade s čl. II, bod 5 zmluvy:
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo...
4.V súlade s čl. XV, bod 8 zmluvy:
Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných prostriedkov, pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami...
5.V súlade s čl. V, bod 10, 11 zmluvy:
Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi najneskôr v lehote do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo bankovú záruku alebo záruku poistenia alebo vratnú peňažnú záruku Performancebond (výkonovú záruku) vo výške 10 % ceny diela s DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy, ktorá bude prílohou č. 4 tejto zmluvy...
6.V súlade s čl. VI, bod 19 zmluvy:
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje alebo bude disponovať osobou zodpovednou za zhodnocovanie odpadov v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo preukáže objednávateľovi súhlasom alebo iným ekvivalentným dokladom do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
7.V súlade s čl. II, bod 2 zmluvy:
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania (doručením správy zo štandardnej ex-post kontroly)
8. V súlade s čl. IV, bod 5 zmluvy:
V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy...
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2022