Námestie slobody - lavičky, smetné koše, cyklostojany (II.)

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
142.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vičanová
Telefón: +421 259356106
Email: alexandra.vicanova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Námestie slobody - lavičky, smetné koše, cyklostojany (II.)
Referenčné číslo: MAGS OVO 59167/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
39113600-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž nasledovných prvkov vo verejnom priestore na Námestí slobody v Bratislave:

- parková lavička v minimálnom počte 70 ks;

- jednokomorový odpadkový kôš v minimálnom počte 20 ks;

- stojan pre bicykle v minimálnom počte 15 ks.

Verejný obstarávateľ uvádza, že zákazka je rozdelená na tri časti. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
142 900,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený realizovať predmet zákazky.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam musí obsahovať zákazky na výrobu a dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (výroba a dodávka exteriérového mobiliáru lavičiek a odpadkových košov a stojanov na bicykle), a to nasledovne:

- pre časť zákazky č. 1 - 70 kusov kumulatívne za všetky zákazky musí tvoriť výroba a dodávka exteriérových lavičiek;
- pre časť zákazky č. 2 - 20 kusov kumulatívne za všetky zákazky musí tvoriť výroba a dodávka exteriérových odpadkových košov;
- pre časť zákazky č. 3 - 15 kusov kumulatívne za všetky zákazky musí tvoriť výroba a dodávka exteriérových stojanov na bicykle.

Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti pre tú časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku. V prípade, pokiaľ uchádzač predkladá ponuku na dve alebo tri časti, musí preukázať splnenie podmienok účasti stanovených pre dané časti.

Splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač preukazuje predloženým zoznamom, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač je povinný vyplniť všetky požadované informácie v potrebnom rozsahu.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2022