Upgrade multidetektorového CT Philips Ingenuity 128

  Zadávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
  Predpokladaná hodnota:
179.970,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica Poprad a. s.
IČO: 36513458
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eliška Tomečeková
Telefón: +421 527125522
Email: tomecekova.e@nemocnicapp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Upgrade multidetektorového CT Philips Ingenuity 128
II.1.2) Hlavný kód CPV
33110000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Upgrade multidetektorového CT Philips Ingenuity 128.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
179 970,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Upgrade CT prístroja Phillips Ingenuity 128 SN: 300047 a upgrade postrpocesingového diagnostického systému IntelliSpace Portal SN: 700821.
Upgrade SW iPatient o komplexnú aktualizáciu hardvéru a softvéru s technológiou na zlepšenie kvality obrazu, riadenia dávok a pracovného toku.
Upgrade systému má zahŕňať: najnovší softvér iPatient S, hardvérové časti systému, systém iDose4 Premium Package, ExamCards, NEMA XR-29.
Upgrade na najnovšiu verziu softvéru, ktorej cieľom má byť odstrániť narušenie výkonov na CT zariadení, aby sa zabránilo výskytu narušeniu ochrany osobných údajov pacientov, kybernetických útokov a prerušeniu výkonu zdravotnej starostlivosti.
Upgrade SW a HW v celom systéme vrátane ovládacej konzoly, rekonštrukčného počítača a ovládacích prvkov gantry
SW vylepšenie klinických protokolov pre zlepšenie rozlíšenia, zníženie radiačnej záťaže počas celého vyšetrenia pacienta a zjednodušenie pracovného výkonu.
Upgrade postprocesingového diagnostického systému IntelliSpace Portal na najnovšiu verziu.
Migrácia, aktualizácia a vylepšenie existujúcich aplikácii na najnovšie verzie s prvkami umelej inteligencie AI
Upgrade operačného systému IntelliSpace Portalu na Windows server 2019 s podporou OS pre klientske stanice Windows 10 pre zvýšenie stability, odolnosti SW a bezpečnosti dát.
Bližšie informácie sú zverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách v systéme JOSEPHINE.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí splniť podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona t.j. musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky.
2.Uchádzač musí splniť podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné predložiť nasledovné doklady:

1. Doklad k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona:
Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného registra, výpis so živnostenského registra, iné oprávnenia/osvedčenia).

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preverí prostredníctvom verejne dostupných registrov.

2. Doklad k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona:
Čestné vyhlásenie uchádzača. (uchádzač predloží podpísané a naskenované čestné vyhlásenie, ktoré tvorí Prílohu č. 2 Výzvy Čestné vyhlásenie uchádzača)

Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, môže doklady pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2022