Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ v Zemianskej Olči

  Zadávateľ:
Obec Zemianska Olča
  Predpokladaná hodnota:
193.663,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2022 12:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zemianska Olča
IČO: 00306720
Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Valkó
Telefón: +421 948609016
Email: valko.vojtech@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.zemianskaolca.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ v Zemianskej Olči
Referenčné číslo: OLCA_IROP_MS
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Daný projekt rieši rekonštrukciu a stavebné úpravy na rozšírenie kapacity materskej školy v Zemianskej Olči.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
193 663,69 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Účelom zadania je rozšírenie kapacity jestvujúcej materskej školy, ktorej momentálna max. kapacita je 66 detí v troch triedách. V rámci rekonštrukcie materskej školy je plánované zriadenie ďalšej triedy s kapacitou 10 detí. Druhou časťou rekonštrukčných prác interieru budovy bude vytvorenie relaxačnej miestnosti pre detí, resp. obnova sociálno-hygienického zázemia jednotlivých tried a pre zamestnancov materskej školy. V rámci stavebo-technickej úpravy exterieru v areáli materskej školy sa vybuduje nové detské ihrisko. Je plánovaná aj rozsiahla výmena a obnova materiálno-technického vybavenie materskej školy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302020BKJ6
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Ďalšie doplňujúce informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania:
a) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 190 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).

b) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho (§ 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce podobné ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 190 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti ako aj ďalšie doplňujúce informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 190 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).

b) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho (§ 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce podobné ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 190 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejnému obstarávateľovi a úspešnému uchádzačovi vyplývajú nasledujúce práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí
NFP a to najmä:
a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom,
stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade §64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/

2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk/ (ďalej len ERANET).

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca / uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/.

4. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom v editovateľnej podobe na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders zákazka s ID-
1494. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia Zadávateľ nemá evidenciu - o zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Zadávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné
podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

5. Komunikácia sa bude uskutočňovať zo strany Zadávateľa výhradne v slovenskom jazyku a to písomnou formou v
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. Zo strany záujemcu / uchádzača sa bude akceptovať aj český jazyk.

6. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní aj v profile verejného
obstarávateľa na stránkach www.uvo.gov.sk.

7. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

8. V rámci verejného obstarávania sa vyžaduje zábezpeka v hodnote 3 000,00 EUR . Všetky potrebné informácie sa
nachádzajú v kapitole 11 Súťažných podkladov.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začatie: Plánovaný začiatok prác: 1.7.2023.
Dokončenie: do 40 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
Objednávateľ bude požadovať vykonanie celého Diela počas letných prázdnin, aby MŠ mohlo byť uvedené do prevádzky od 1.9.2022!
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2022