Konsolidácia systému správy registratúry

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
69.949,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Martinská 49, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mrázová
Telefón: +421 456945157
Email: zuzana.mrazova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Konsolidácia systému správy registratúry
Referenčné číslo: CS SVP PR 2896/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ sa rozhodol obstarať centralizovaný certifikovaný Elektronický informačný systém na správu registratúry, ktorý bude umiestnený na spoločnej infraštruktúre verejného obstarávateľa v režime vysokej dostupnosti. Používatelia z jednotlivých odštepných závodov a riaditeľstva sa budú pripájať internetovým prehliadačom k jednému registratúrnemu systému. Centralizovaný registratúrny systém má byť zameraný na zabezpečenie a podporu trvalo udržateľného chodu správy registratúry, ktorý zabezpečí vykonávanie legislatívnych povinností s možnosťou rozširovania poskytovania el. služieb.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 949,66 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Verejný obstarávateľ sa rozhodol obstarať centralizovaný certifikovaný Elektronický informačný systém na správu registratúry, ktorý bude umiestnený na spoločnej infraštruktúre verejného obstarávateľa v režime vysokej dostupnosti. Používatelia z jednotlivých odštepných závodov a riaditeľstva sa budú pripájať internetovým prehliadačom k jednému registratúrnemu systému. Centralizovaný registratúrny systém má byť zameraný na zabezpečenie a podporu trvalo udržateľného chodu správy registratúry, ktorý zabezpečí vykonávanie legislatívnych povinností s možnosťou rozširovania poskytovania el. služieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o VO"). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neaplikuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo podľa tejto Zmluvy v termíne do 4 (štyroch) mesiacov od predloženia (elektronicky prostredníctvom e-mailu) schváleného Registratúrneho plánu a poriadku Objednávateľa Zhotoviteľovi.
2) Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú
komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://eplatforma.vlada.gov.sk/ za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
3) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
4) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
5) Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane niektorá zo situácií uvedených v § 11 Zákona o VO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2022