„Transformácia 400/110 kV ESt Ladce“ - inžinierska a projektová činnosť

  Zadávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.745.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829141
Mlynské nivy 59/A , 82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav česnek
Telefón: +421 250692359
Email: miroslav.cesnek@sepsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladanie-profilov/zakazky/2644
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.sepsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Transformácia 400/110 kV ESt Ladce“ - inžinierska a projektová činnosť
Referenčné číslo: 20_2022_Ce
II.1.2) Hlavný kód CPV
71323100-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom plnenia zákazky je vykonanie diela t. j. projektových a inžinierskych činností pre stavbu: Transformácia 400/110 kV ESt Ladce, ktorá pozostáva z výstavby novej ESt Ladce s transformáciou 400/110 kV v rozsahu:
- 7 polí, vrátane poľa merania napätia na prípojniciach a mechanického delenia prípojníc,
- transformácia 400/110 kV s transformátormi T401 a T402, každý s inštalovaným výkonom 350 MVA,
- R110 kV v rozsahu 11 polí, vrátane 2x poľa merania napätia na prípojniciach a poľa pre pozdĺžne delenie prípojníc,
- nová príjazdná komunikácia pre prístup do areálu ESt a pre dopravu T401 a T402,
- zariadenia vodného a odpadového hospodárstva,
- čistiareň zaolejovaných vôd,
- zhromaždisko nebezpečného odpadu,
- domčeky ochrán a budova spoločných prevádzok,
- 2x R33 kV pripojené k terciárnemu vinutiu T401 a T402,
- transformátory vlastnej spotreby T31 a T32 a dieselagregát,
- kompletné zariadenia vlastnej spotreby,
- kompletné zariadenia riadiaceho a informačného systému a sekundárnej techniky.

Bližšie v bode II.2.4) oznámenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 745 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
71330000-0
71332000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
- Zabezpečiť vstupné podklady - bod 3.3.1.1 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydala spoločnosť UNIKA v roku 2021 (ďalej len "Sadzobník").
- Vykonať inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum a služby v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie.
- Aplikovať činnosti archeologického posúdenia predmetu stavby v súvislosti so zabezpečovaním inžinierskej a projektovej činnosti.
- Zabezpečiť výkon geodetických a kartografických služieb, vypracovanie geodetickej dokumentácie stavby pre výstavbu diela, v zmysle Vyhlášky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
- Zabezpečiť projektovú prípravu stavby pre územné konanie podľa bodu 3.3.1.2 Sadzobníka v rozsahu prílohy č. 1, prerokovanie dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane vydania právoplatného územného rozhodnutia.
- Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých prípravou a realizáciou stavby.
- Zabezpečiť vyňatia dotknutých pozemkov z pôdneho fondu vrátane zabezpečenia celej súvisiacej agendy.
- Vypracovať dokumentáciu stavby, alebo jej častí v súlade s požiadavkami energetického certifikátu budov podľa zákona č. 300/2012 Z. z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v znení neskorších predpisov.
- Zabezpečiť projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie podľa bodu 3.3.1.3 Sadzobníka, vydanie príslušných vyjadrení, vyjadrení o vodách podľa zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia.
- Vypracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len "DSP") v rozsahu prílohy č. 2 Sadzobníka a s tým súvisiace inžinierske činnosti. DSP vypracovať v súlade s platnými technickými normami a v súlade s interným štandardom IŠ 15 Spracovanie projektových dokumentácií elektrických staníc SEPS.
- Vypracovať technickú časť súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa (dodávateľa) diela - Technické požiadavky, na základe DSP v podrobnostiach realizačnej dokumentácie podľa prílohy č. 3 Sadzobníka, vrátane prípravy podkladov pre vypracovanie ponúk a pre ich vyhodnotenie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- Vypracovať projekt organizácie výstavby (ďalej len "POV") pre všetky etapy realizácie stavby v zmysle Sadzobníka, prílohy č. 3 časti F, pre spoločne realizované práce vrátane odhadovanej doby uvoľnenia jednotlivých zariadení z prevádzky. V POV zohľadniť obmedzenie prác počas zimnej prevádzky prenosovej sústavy.
- Vypracovať dopravno-prevádzkový poriadok na základe ktorého sa nainštaluje dopravné značenie v areáli ESt.
- Vypracovať projekt požiarnej ochrany, vrátane výkresovej dokumentácie, v súlade so skutkovým stavom.
- Zabezpečiť schválenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou SR, alebo inou oprávnenou organizáciou.
- Vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávanie jeho úprav počas prípravy a realizácie stavby v súlade s NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov zabezpečiť výkon koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 5 uvedeného NV.
- Zabezpečiť rozúčtovanie ceny za zhotovenie diela, ktorú vypracuje zhotoviteľ na základe požiadaviek komponentného členenia DHM v spoločnosti SEPS.
- Zabezpečiť výkon odborného autorského dohľadu projektanta v zmysle prílohy č. 4 Sadzobníka.
- Účasť na uvádzaní stavby, alebo jej časti do prevádzky, ako aj účasť na skúšobnej prevádzke stavby, alebo jej časti.
Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ZoD s prílohami, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 745 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 64
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa požaduje, aby mal uchádzač zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje realizovať daný predmet zákazky - poskytovať služby. Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu uchádzači musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.1 Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže v súlade s § 33 ods. 1 ZVO predložením:
2.1.1 Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, predloží z účtovnej závierky:
2.1.1.1 výkaz ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky.
2.1.2 Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, predloží z účtovnej závierky:
2.1.2.1 výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky.
2.1.3 Účtovné jednotky podľa bodov 2.1.1 a 2.1.2 musia mať tržby, resp. príjmy z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške minimálne 650 000,00 EUR kumulatívne za posledné tri hospodárske roky, prípadne v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti len za obdobie od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.1.4 V prípade, že tržby resp. príjmy z predaja vlastných výrobkov a služieb sú uvedené v inej mene ako euro, uvedie ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Európskom vestníku.
Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu uchádzača sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile
obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1.1 V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb, ktorých predmetom je vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ), dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), alebo dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) pre elektrické stanice 110 kV, 220 kV alebo 400 kV a vyššie ako plánovaná zmluva na dodanie požadovaného predmetu obstarávania poskytnutých za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len "rozhodné obdobie"), pričom uchádzač v zozname zmlúv preukáže za rozhodné obdobie, poskytnutie projektových prác na jednej stavbe v celkových rozpočtových nákladoch v objeme min. 8 000 000,00 EUR bez DPH, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Odôvodnenie: Obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 2 ZVO predĺžil lehotu referenčného obdobia z dôvodu vytvorenia väčšieho priestoru pre hospodársku súťaž. Ostatné roky sú poznačené menším počtom zákaziek (pandémia covid-u, inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine). Čo mohlo mať dopad na nižší počet realizovaných zákaziek nielen v SR ale aj EÚ.
Celkovými rozpočtovými nákladmi stavby sa na účely vyhodnotenia tejto podmienky účasti bude rozumieť hodnota stavby ocenená v DVZ resp. cena realizácie stavby. Nakoľko tieto hodnoty pri identickej stavbe môžu byť rôzne, bude obstarávateľ pre vyhodnotenie podmienky účasti akceptovať vyššiu hodnotu, pričom obstarávateľ zohľadní údaje uvedené v dotknutých ponukách predložených uchádzačmi v tomto verejnom obstarávaní.
3.1.2 Obsah Zoznamu poskytnutých služieb podľa bodu 3.1.1 je uvedený v prílohe č. 1 k SP. Všetky uvedené informácie musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky.
V prípade, že celkové rozpočtové náklady stavby boli (resp. sú alebo budú) v inej mene ako euro, uvedie ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom ECB platným v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Európskom vestníku.
Vzor tabuľky - Zoznam poskytnutých služieb, poskytnutých za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania podľa bodov 3.1.1 a 3.1.2 sa nachádza v editovateľnej podobe na portáli SEPS PORTÁL VO a súčasne tvorí prílohu č. 1 k SP.
3.1.3 V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží osvedčenia/autorizačné osvedčenia, alebo fotokópie osvedčení/autorizačných osvedčení s originálom odtlačku pečiatky a podpisom autorizovanej osoby na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v platnom znení alebo rovnocenné doklady vydané v štáte sídla uchádzača, alebo miesta podnikania subjektu:
3.1.3.1 podľa aktuálneho členenia platného od 1.1.2005 Inžinier pre Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (A2) alebo členenia platného do 31.12.2004 v kategórii/podkategórii-inžinierske stavby/líniové vedenia a rozvody (2-3),
3.1.3.2 podľa aktuálneho členenia platného od 1.1.2005 Inžinier pre statiku stavieb (I3) alebo členenia platného do 31.12.2004 - v kategórii/podkategórii - statika stavieb/celý rozsah nosných konštrukcií stavieb (statika a dynamika) (3-1) a
3.1.3.3 podľa aktuálneho členenia platného od 1.1.2005 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (I4) alebo členenia platného do 31.12.2004 v kategórii/podkategórii - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb/elektrotechnické zariadenia (5-3).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pokračovanie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti:
3.1.4 Údaje o vzdelaní a odb. praxi odb. spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.3.1, 3.1.3.2 a 3.1.3.3 preukáže uchádzač predložením prof. životopisu odb. spôsobilej osoby (Príloha č. 2 k SP), ktorý bude obsahovať:
a) meno a priezvisko osoby,
b) najvyššie dosiahnuté vzdelanie (inštitúcia, doba štúdia od do),
c) prehľad zamestnaní/odbornej praxe (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, vrátane súčasného (ak prac. pomer trvá uviesť súčasnosť alebo trvá)/trvanie poskytovania služieb od-do (mesiac/rok), identifikáciu posledného zamestnávateľa, pozícia, ktorú osoba zastáva/la),
d) praktické skúsenosti v pozícii, ktorú daná osoba preukazuje, na zákazkách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet obstarávania, meno a priezvisko, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby, u ktorej je možné uvedené údaje overiť
e) v rámci praktických skúseností musí inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa bodu 3.1.3.3 preukázať, že sa v tejto pozícii podieľal na projektovaní minimálne jednej stavby charakteru podľa bodu 3.1.1, vo finančnom objeme stavby min. 15 000 000,00 EUR bez DPH s uvedením obchodného mena a sídla odberateľa, názvu stavbu, opisu stavby a rozpočtového nákladu stavby, mena a priezviska, funkcie a tel. čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené údaje.
f) dátum a podpis príslušnej osoby.
Upozornenie:
Uchádzač môže pre splnenie tohto verejného obstarávania použiť na pozíciách podľa bodov 3.1.3.1, 3.1.3.2 a 3.1.3.3 iba osoby, u ktorých preukáže splnenie obstarávateľom požadovanej praxe podľa týchto bodov a zároveň podľa bodu 3.1.3 (autorizačné osvedčenia). Obstarávateľ pritom umožňuje, aby jedna z osôb na vyššie uvedených pozíciách preukázala viacero osvedčení o odbornej spôsobilosti zároveň.
3.1.5 V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží platné osvedčenie podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bez obmedzenia napätia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. alebo rovnocenný doklad vydaný v štáte sídla, alebo miesta podnikania subjektu - pre 1 pracovníka.
3.1.6 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.5. preukáže uchádzač predložením prof. životopisu odb. spôsobilej osoby (Príloha č. 3 k SP), ktorý bude obsahovať:
a) meno a priezvisko osoby,
b) najvyššie dosiahnuté vzdelanie (inštitúcia, doba štúdia od - do),
c) prehľad zamestnaní/odbornej praxe (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, vrátane súčasného/trvanie poskytovania služieb od-do (mesiac/rok), ak prac. pomer trvá uviesť súčasnosť/trvá, identifikáciu posledného zamestnávateľa, pozícia, ktorú osoba zastáva/la),
d) praktické skúsenosti v pozícii elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. (alebo podľa ekvivalentného právneho aktu platného v inom štáte) na zákazkách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet obstarávania, meno a priezvisko, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby, u ktorej je možné uvedené údaje overiť,
e) dátum a podpis príslušnej osoby.
Vzory prof. životopisov, v ktorých odborne spôsobilé osoby uvedú požadované údaje podľa bodov 3.1.4 a 3.1.6 v editovateľnej podobe sa nachádzajú na portáli SEPS PORTÁL VO a súčasne tvoria prílohy č. 2 a 3 k SP.
Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške: 70 000,00 EUR.
Bližšie informácie sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok, tak ako je uvedené v SP v časti B1 "Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 SP, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.10.2022 10:30
Miesto: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, elektronicky prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku SEPS PORTÁL VO v záložke "Otváranie ponúk".
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V súlade s § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa otváraním ponúk rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku SEPS PORTÁL VO v záložke "Otváranie ponúk" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku a to v rozsahu údajov: počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 66 ods. 7 ZVO obstarávateľ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a to v súlade s § 55 ods. 1 ZVO u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Obstarávateľ obdobne postupuje vo vzťahu k uchádzačom na ďalších miestach v poradí (postupne u ďalšieho uchádzača v poradí), ak bude uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí vylúčený alebo bude vylúčená jeho ponuka.
2. Súťažné podklady s prílohami (ďalej len "SP"), ako aj Zmluva o dielo (ďalej len "ZoD") s prílohami sú dostupné v Profile obstarávateľa a na portáli SEPS PORTÁL VO: https://obstaravanie.sepsas.sk
3. Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom SEPS PORTÁL VO, ktorý je dostupný na webovej adrese https://obstaravanie.sepsas.sk
4. V prípade potreby vysvetlenia podmienok uvedených v oznámení alebo SP môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 ZVO požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality SEPS PORTÁL VO všetkým záujemcom, ktorí sú mu v predmetnej zákazke v SEPS PORTÁL VO známi a zverejní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO a v profile obstarávateľa.
5. Ponuky - všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
tvoriace ponuku musia byť predložené elektronicky prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) a to ako skeny požadovaných dokladov, vyhotovené z ich originálov alebo ich úradne osvedčených kópií. Obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania vo formáte PDF, v strojovo čitateľnom tvare.
6. Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t.j. strana č. 3 Prílohy 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z
05.01.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, je zverejnený na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky dokument604.html a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali.
7. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.3 SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
8. V súlade s § 56 ods.8 a nasl. ZVO obstarávateľ stanovuje, že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
9. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.9. časti A.1 SP.
10. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
11. Štatistická informácia pre ÚVO - vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty - písm. c).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2022