Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia

  Zadávateľ:
Generálna prokuratúra SR
  Predpokladaná hodnota:
333.271,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálna prokuratúra SR
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166481
Štúrova 2, 81285 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Matejov
Telefón: +421 220837315
Email: silvia.matejov@genpro.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.genpro.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
II.1.2) Hlavný kód CPV
30213100-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky/zmluvy je dodávka mobilných pracovísk prokurátorov v rámci ktorej bude dodaná a inštalovaná infraštruktúra IT, prostredníctvom ktorej budú poskytované služby eGovernmentu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
333 271,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213100-6
30237000-9
33195100-4
30237460-1
34931100-3
48510000-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Presné údaje o miestach dodania a požadovaných počtoch mobilných pracovísk sa nachádza v Prílohe č. 5 - Zoznam pracovísk prokuratúry Slovenskej republiky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je obstaranie nasledujúcich tovarov služieb:
1.Obnova mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
2.Dokončenie technologických a infraštruktúrnych nastavení z pohľadu HW a SW vybavenia.

Podrobný opis predmetu zákazky a miesto dodania predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch časť B1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
333 271,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zo štátneho rozpočtu
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a ich preukázanie podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona formou predloženia dokladov, alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasledujúcich zákona alebo formou jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona. V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, doklady, ktoré sa podľa odseku 2 z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú u uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike, sú všetky doklady uvedené v § 32 ods. 2 s výnimkou nasledovných dokladov:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že
verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči
uchádzačovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní.
K ostatným podmienkam v rámci tohto tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si sám overí ich splnenie .
Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa § 32 zákona bude nasledovné:
- Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej
forme vo formáte pdf podpísané elektronicky inštitúciou, ktorá potvrdenie vydala, alebo podpísané príslušnou inštitúciou v listinnej podobe.
- Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf.
- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny samostatne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1. § 34 ods. 1 písm. a) - verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru a súvisiacich poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru a súvisiacich poskytnutých služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 400 000,00 EUR bez DPH.
Zoznam musí obsahovať aj informáciu o tom, či je uvedená zákazka realizovaná pre verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa, alebo pre súkromný sektor, aby verejný obstarávateľ vedel dohľadať referencie v Evidencii referencií,
vedenej Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade, ak zákazka bola realizovaná pre súkromný sektor, prílohou zoznamu musí byť potvrdenie o uspokojivom dodaní výpočtovej techniky. V zozname musí byť uvedená kontaktná osoba odberateľa pre overenie poskytnutej informácie o realizácii zákazky.
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:
-identifikácia dodávateľa,
-identifikácia odberateľa s kontaktnými údajmi poverenej osoby odberateľa,
-názov predmetu zmluvy,
-stručný opis plnenia, z ktorého musí byť zrejmý predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky,
-cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH (resp. podiel na plnení),
-lehota dodania (mesiac, rok).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú uvedené v kúpnej zmluve
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2022 10:00
Miesto: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejne prístupné všetkým uchádzačom
(určeným osobám), ktorý predložili ponuku prostredníctvom portáluhttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/447781. Uchádzačom bude v lehote na otváranie ponúk umožnený prístup k návrhu na
plnenie kritérií všetkých predložených ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky
verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich podmienky účasti podľa § 34 zákona musí byť zrejmé
splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
Vzhľadom na predkladanie ponúk elektronickou formou sú predmetné doklady predkladané vo formáte pdf bez
úradného overenia podpisov.
Súťažné podklady sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/447781.
Predmetom zákazky je zákazka na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác. Jedná sa o
zmiešanú zákazku podľa § 30 ods. 1 ZVO, pričom s ohľadom na účel plnenia zmluvy je hlavným predmetom zákazky
dodanie tovaru.
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku
prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným
funkcionalitou elektronického nástroja www.uvo.gov.sk na portáli.
Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/447781.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/447781 .
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému podľa pokynov uvedených na linku https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli www.uvo.gov.sk platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 15 000 EUR, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených možností (zelené, inovácia, sociálne aspekty).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Revízne postupy vrátane informácií o termínoch sú uvedené v §§ 163 až 165 a v §§ 170 až 175 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.09.2022