Zabezpečenie dohodnutých činností pre centrálne registre

  Zadávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
213.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
IČO: 00397563
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kotešová
Telefón: +421 415135225
Email: andrea.kotesova@uniza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie dohodnutých činností pre centrálne registre
II.1.2) Hlavný kód CPV
72212900-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba sa týka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školy poskytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky používa uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácie poskytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok, smerníc a dohôd medzi ministerstvami.
Podrobný opis predmetu verejného obstarávania sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
II.2.4) Opis obstarávania
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba sa týka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školy poskytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky používa uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácie poskytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok, smerníc a dohôd medzi ministerstvami.
Podrobný opis predmetu verejného obstarávania sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
213 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Dodávateľ musí preukázať skúsenosti s tvorbou informačných systémov v prostredí vysokého školstva minimálne v tomto rozsahu:
a) Prepojenie aplikácie na viaceré typy akademických informačných systémov, používaných v prostredí vysokých škôl,
b) Zákazku, predmetom ktorej bola implementácia alebo prevádzka informačného systému centrálnych registrov, prípadne spolupráca na vývoji niektorého z referenčných registrov. (uvedené je možné preukázať jednou kompletnou referenciou, alebo viacerými čiastkovými referenciami),
c) Predmet plnenia bol rovnaký alebo obdobný ako predmet zákazky, ktorý je uvedený v špecifikácii predmetu zákazky a informačný systém slúži odberateľovi pre minimálny počet 100 používateľov s minimálnym počtom 10 miliónov záznamov a 500 000 spisov, týkajúcich sa fyzických osôb,
d) Vývoj informačných systémov v prostredí php/JS, mysql/mariadb (alebo ekvivalent), s využitím webových služieb REST a SOAP s použitím XML a JSON cez HTTPS
e) Prevádzka a údržba internetových a databázových serverov Linux (alebo ekvivalent),
f) Celková hodnota projektu, spĺňajúceho vyššie spomínané informačné systémy, musí byť minimálne 200 000,- €
Odôvodnenie primeranosti: verejný obstarávateľ požaduje vzhľadom na povahu a predpokladanú hodnotu predmetu zákazky preukázanie primeraných skúseností s poskytovaním rovnakých alebo obdobných služieb, ako je predmet zákazky za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvných záväzkov. Cieľom týchto podmienok je aby uchádzač preukázal skúsenosti obdobného charakteru čo sa týka predpokladaného rozsahu obsahu a funkčnosti predmetu zákazky ako aj počtu budúcich užívateľov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2022 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.evo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO. Názov zákazky je Zabezpečenie dohodnutých činností pre centrálne registre.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5. Ak uchádzač bude predkladať doklady v ponuke podľa § 32 ods. 2 v zmysle zákona 343/2015 Z. z., verejný obstarávateľ nepožaduje doložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e).
Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci.
6. Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač v zmysle § 54 ods. 15 ZVO.
Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na dodanie predmetu zákazky. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2022