Nákup licencií informačného systému Fabasoft eGov Suite a licencií softvéru EntSearch fulltextové vyhľadávanie

  Zadávateľ:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
82.030,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.09.2022
  Dátum zverejnenia:
14.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 30844878
Priemyselná 2, 82473 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Králik
Telefón: +421 250114507
Fax: +421 255423005
Email: ladislav.kralik@nku.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.nku.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.nku.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
kontrolná činnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup licencií informačného systému Fabasoft eGov Suite a licencií softvéru EntSearch fulltextové vyhľadávanie
Referenčné číslo: 3/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
48000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je Nákup licencií informačného systému Fabasoft eGov Suite a licencií softvéru EntSearch fulltextové vyhľadávanie
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
82 030,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48900000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
640 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
82 030,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov podľa § 34 zákona uvedených podľa tohto bodu, vydaných najneskôr k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, preukazujúcich splnenie technickej a odbornej spôsobilosti:
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam poskytnutých dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ požaduje predloženie referencii alebo ekvivalentných dokladov, že zrealizoval minimálne 3 zmluvy, predmetom ktorých bolo obstarávanie poskytovaných služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v min. súhrnnej hodnote 50 000 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky (36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní), pričom: hodnota aspoň jednej z týchto zmlúv bola minimálne 20 000 EUR bez DPH.
Zo zoznamu poskytnutých dodávok služieb, súčasťou ktorého budú referencie alebo ekvivalentné doklady, predloženého uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zmluvy, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač poskytoval služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné tri roky v stanovenom minimálnom finančnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek a vedie k výberu poskytovateľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné plnenie v zmluvne dohodnutom termíne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2022 09:30
Miesto: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2022