Rozšírenie parkoviska v areáli Nemocnice Poprad a.s.

  Zadávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
  Predpokladaná hodnota:
249.854,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.09.2022
  Dátum zverejnenia:
13.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica Poprad a. s.
IČO: 36513458
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) ZVO
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie parkoviska v areáli Nemocnice Poprad a.s.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši inžiniersku stavbu vybudovanie nového parkoviska "na zelenej lúke" na pozemku parc. č. 2662/1 vo vnútri areálu Nemocnice Poprad a.s.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
249 854,99 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši inžiniersku stavbu vybudovanie nového parkoviska "na zelenej lúke" na pozemku parc. č. 2662/1 vo vnútri areálu Nemocnice Poprad a.s.. Navrhované parkovisko bude umiestnené v dotyku s jestvujúcim asfaltovým parkoviskom pre 60 vozidiel, ktoré je už vybudované na pozemku parc. č. KNC 2662/18. Jestvujúce parkovisko je dopravne napojené na účelovú komunikáciu, ktorá je vedená z areálu nemocnice smerom k heliportu. Novonavrhované parkovisko pre 98 vozidiel bude dopravne napojené na rovnakú účelovú komunikáciu samostatným vjazdom. V súvislosti s vybudovaním nového parkoviska a nového vjazdu je navrhnuté aj rozšírenie účelovej komunikácie na šírku 6 m v mieste navrhovaného vjazdu. Na južnej strane jestvujúceho parkoviska je pre oddelenie od novonavrhovaného parkoviska navrhnutý zelený pás šírky 2,5 m, kde sú navrhnuté sadové úpravy. Sadové úpravy sú navrhnuté aj po obvode novonavrhovaného parkoviska. Obe parkoviská budú dopravne prepojené s tým, aby sa zabezpečilo ich spoločné využívanie. Navrhované parkovisko bude vodopriepustné z drenážnej dlažby (komunikačné plochy) a z vegetačných panelov (parkovacie miesta).
Projekt rieši aj rozšírenie verejného osvetlenia v areáli Nemocnice Poprad a. s.. Rozvod sa urobí v káblovej ryhe a svietidlá verejného osvetlenia sa umiestnia na stĺpy verejného osvetlenia.
Projektová dokumentácia je uvedená v prílohe č.2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných
podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných
podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Podmienky uplatnenia výkonovej záruky a garančnej zábezpeky sú uvedené v článku 6 zmluvných podmienok.
Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, pričom čiastková faktúra musí byť
vystavená minimálne vo výške 30 % zo zmluvnej ceny. Odporúčame si naštudovať platobne podmienky, ktoré stanovujú podmienky aj pri využití subdodávateľov. Uchádzač je povinný zapracovať do svojej cenovej ponuky všetky povinnosti, vyplývajúce zo zmluvných ustanovení.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude uskutočňovať v zmysle § 187l ods. 3 zákona elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom,
I.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS;
II.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS;
III.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS sú osoby,
uvedené v § 11ods.1 písm c);
IV.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa v §11 ods.1 písm c);
Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení
neskorších predpisov.

5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky.
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky,
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.09.2022