Dodávka zemného plynu

  Zadávateľ:
Krajský súd v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
468.370,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2022
  Dátum zverejnenia:
13.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Krajský súd v Nitre
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35629738
Štúrova 9, 95048 Nitra
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Moravcová
Telefón: +421 378840190
Email: silvia.moravcova@justice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3255
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_123
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zemného plynu
Referenčné číslo: Spr 1006/22
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je pravidelná opakovaná dodávka zemného plynu do odberného miesta budovy Krajského súdu v Nitre na rok 2023.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
468 370,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65200000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa v období od 01.01.2023 do 31.12.2023, vrátane prepravy a distribúcie za fixnú cenu počas celého obdobia dodávky. Celkové požadované spoločné zmluvné množstvo plynu pre všetky odberné miesta je 1 122 MWh. Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 zákona (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, a to prostredníctvom štandardného formuláru.
Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Po úvodnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní (prostredníctvom notifikačného e-mailu) k účasti na evoAukciu. Predmetný e-mail im bude zaslaný najneskôr dva pracovné dni pred spustením evoAukcie, a to na e-mailovú adresu, ktorú uchádzači uvedú do registračného formulára pri svojej registrácii do IS EVO.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2022 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje prostredníctvom informačného systému EVO. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3 KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty nezasiela.
3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods.1 zákona.
4.Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
5. Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávania, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.09.2022