Potraviny 2/2022

  Zadávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
  Predpokladaná hodnota:
503.490,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2022
  Dátum zverejnenia:
13.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technická univerzita v Košiciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397610
Letná 9, 04200 Košice-Sever
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Lunkinová Annamária
Telefón: +421 915825709
Email: annamaria.sabatulova@tuke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8037
Hlavná adresa(URL): www.tuke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny 2/2022
Referenčné číslo: VO-2/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
503 490,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zemiaky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03212100-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košice:Němcovej 1, Jedlíkova7,Němcovej 32, Letná 9, Urbánkova 2, Němcovej 9 Němcovej 7; Prešov: Budovateľská 31
II.2.4) Opis obstarávania:
Opakované dodávanie Zemiakov do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 885,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košice:Němcovej 1, Jedlíkova7,Němcovej 32, Letná 9, Urbánkova 2, Němcovej 9 Němcovej 7; Prešov: Budovateľská 31
II.2.4) Opis obstarávania:
Opakované dodávanie Mlieka a mliečnych výrobkov do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
239 500,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Rôzne potravinové výrobky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15800000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košice:Němcovej 1, Jedlíkova7,Němcovej 32, Letná 9, Urbánkova 2, Němcovej 9 Němcovej 7; Prešov: Budovateľská 31
II.2.4) Opis obstarávania:
Opakované dodávanie Rôznych potravinových výrobkov do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
138 533,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Mrazené polotovary
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košice:Němcovej 1, Jedlíkova7,Němcovej 32, Letná 9, Urbánkova 2, Němcovej 9 Němcovej 7; Prešov: Budovateľská 31
II.2.4) Opis obstarávania:
pakované dodávanie Mrazených polotovarov do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 788,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Plnené pečivo
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15895000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košice:Němcovej 1, Jedlíkova7,Němcovej 32, Letná 9, Urbánkova 2, Němcovej 9 Němcovej 7; Prešov: Budovateľská 31
II.2.4) Opis obstarávania:
Opakované dodávanie plneného pečiva do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 627,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Nealkoholické nápoje
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15980000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košice:Němcovej 1, Jedlíkova7,Němcovej 32, Letná 9, Urbánkova 2, Němcovej 9 Němcovej 7; Prešov: Budovateľská 31
II.2.4) Opis obstarávania:
Opakované dodávanie Nealkoholických nápojov do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove.Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 063,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Alkoholické nápoje
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15900000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košice:Němcovej 1, Jedlíkova7,Němcovej 32, Letná 9, Urbánkova 2, Němcovej 9 Němcovej 7; Prešov: Budovateľská 31
II.2.4) Opis obstarávania:
Opakované dodávanie Alkoholických nápojov do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných podkladoch a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2022 10:00
Miesto: Bližšie informácie týkajúce sa miesta otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: ttps://tuke.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://tuke.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/132).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL:https://tuke.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému
Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://tuke.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
6. V zmysle § 32, ods. 3 zákona o VO verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na preukázanie
osobného postavenia je potrebné predložiť doklady podľa špecifikácie v súťažných podkladoch.
7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení a súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.09.2022