Divadelná technológia divadla Aréna – Javisková technológia

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.339.767,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2022
  Dátum zverejnenia:
13.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo
Telefón: +421 248264139
Email: matej.melo@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750
Hlavná adresa(URL): https://bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Divadelná technológia divadla Aréna – Javisková technológia
Referenčné číslo: 09109/2022/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
31000000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie nového javiska spolu s dodávkou a montážou javiskovej technológie pozostávajúceho zo sústavy manuálne zdvíhacích javiskových stolov, pevných bočných a zadnej časti. Javisko bude vybavené hornou sférou s povraziskom v novo vybudovanej veži povraziska. Vertikálne vysúvateľnú časť javiska bude tvoriť zostava manuálne zdvíhaných pevne nainštalovaných stolov s nožnicovým mechanizmom. Za variabilnou časťou je situovaná pevná zadná časť nadväzujúca na pevné bočné javiská.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 339 767,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42400000-0
42418900-8
51511200-9
51511100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vybudovanie nového javiska spolu s dodávkou a montážou javiskovej technológie pozostávajúceho zo sústavy manuálne zdvíhacích javiskových stolov, pevných bočných a zadnej časti. Javisko bude vybavené hornou sférou s povraziskom v novo vybudovanej veži povraziska. Vertikálne vysúvateľnú časť javiska bude tvoriť zostava manuálne zdvíhaných pevne nainštalovaných stolov s nožnicovým mechanizmom. Za variabilnou časťou je situovaná pevná zadná časť nadväzujúca na pevné bočné javiská.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 339 767,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Osobné postavenie podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
1.2.Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa odseku § 32 ods. 2 zákona.
1.3.Upozornenie:
1.3.1.Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi, ak je to relevantné, za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky, údaje uvedené v Príloha č. 6 súťažných podkladov - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov .
1.3.2.Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona teda prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
1.3.3.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených podľa § 32 ods.2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.3.4.V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona -zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona

V súlade s § 34 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ vzhľadom na špecifický predmet zákazky a zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže určil dlhšiu dobu, ako je doba uvedená v § 34 ods. 1 písm. a) ZVO (t.j. z 3 rokov na 5 rokov)

2.) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1) Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. dodávka a montáž javiskovej technológie dolnej a hornej scény.

Uchádzač preukáže dodávku tovaru alebo poskytnutú službu, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, minimálne jednou dodávkou (službou) s celkovou zmluvnou cenou v EUR bez DPH rovnou alebo vyššou ako predpokladaná hodnota zákazky.

Verejný obstarávateľ zohľadni referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Predložený zoznam musí obsahovať minimálne:
identifikáciu objednávateľa, zmluvy,
rozsah plnenia podľa zmluvy,
miesto a lehotu plnenia zmluvy (od do, všetko pre účely posúdenia referencie
v posudzovanom období),
kontaktné údaje osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť plnenie zmluvy,
cenu v štruktúre - cena bez DPH v EUR, DPH v EUR a cena s DPH v EUR,

Ak budú v zmluvnej cene zákazky (referencii) zarátané aj iné stavebné práce alebo činnosti ako požadované, uchádzač je povinný vyčísliť a uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Ak je celková zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť:
cenu v pôvodnej mene,
alikvotne ceny v pôvodnej mene za každý rok, v ktorom sa predmet zákazky uskutočnil, s ohľadom na rozhodné obdobie,
ceny v EUR za každý rok, v ktorom sa predmet zákazky uskutočnil, prepočítané
z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa predmet zákazky uskutočnil, alebo prepočítané kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa predmet zákazky uskutočnil v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB,
celkovú zmluvnú cenu v EUR vypočítanú ako súčet prepočítaných cien v EUR jednotlivých rokov.


AD 2)Verejný obstarávateľ požaduje splnenie minimálnych požiadaviek - osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ktorými uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením:
- profesijných životopisov z ktorých bude vyplývať preukázanie praktických skúseností zamestnancov uchádzača, zodpovedných za predmet zákazky.

Profesijný životopis musí obsahovať: titul, meno a priezvisko; údaje o priebehu vzdelania, absolvované školenia; história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie, pozícia); praktické skúsenosti (názov, sídlo odberateľa, názov a popis referencie, pozícia, rozsah činností, obdobie realizácie - mesiacov a rok od do, meno, telefón kontaktnej osoby odberateľa, kvôli overeniu informácie); podpis zamestnanca.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Expert č. 1 min. 1 hlavný inžinier so špecializáciou na konštrukcie a motorizáciu

1. Minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti javiskového vybavenia

2.Minimálne 3 praktické skúseností v oblasti javiskového vybavenia
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zloží pred podpisom zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy o dielo zábezpeku vo výške 10% z ceny diela bez DPH alebo predloží objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky.

Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné slúžiace na zabezpečenie kvality diela.

Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom/mi zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.


Ďalšie osobitné podmienky sú uvedené v Zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2022 11:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v bode 22 súťažných podkladov

V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1 .Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 30 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 17. súťažných podkladov.

2.Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.

3. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO Jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

4. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

6.Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

7.Úspešný uchádzač je povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do trinástich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7 , ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

8. Záujemcovia o vykonanie obhliadky miesta zhotovenia stavebných prác sa vopred nahlásia u kontaktnej osoby uvedenej v bode 11 súťažných podkladov.

9.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.09.2022