Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ - stavebná obnova interiéru

  Zadávateľ:
Krajské múzeum v Prešove
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.09.2022
  Dátum zverejnenia:
13.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Krajské múzeum v Prešove
IČO: 37781278
Hlavná 86 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Karol Fábry
Telefón: +421 903608929
Email: fabry@renderteam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3853
Hlavná adresa(URL): https://tripolitana.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ - stavebná obnova interiéru
Referenčné číslo: OvZP-2022-527-Kastiel_HnT
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je stavebná obnova interiéru I. a II. NP Veľkého barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou a tiež stavebné úpravy jednej zo štyroch vežičiek na III. NP. V rámci projektu sa bude riešiť obnova zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie. Elektroinštalácie budú zahŕňať práce na osvetlení, vytvorení elektrických rozvodov a zásuviek. Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť stavebno-technický stav objektu, tak aby bola zachovaná pamiatková hodnota kaštieľa v rámci kontextu vývinu sídla.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
587 418,32 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212300-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Veľký barokový kaštieľ, Zámocká 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou, parc. č. 14/1, kat. úz. Hanušovce nad Topľou, Číslo ÚZPF: 287/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je stavebná obnova interiéru I. a II. NP Veľkého barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou a tiež stavebné úpravy jednej zo štyroch vežičiek na III. NP. V rámci projektu sa bude riešiť obnova zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie. Elektroinštalácie budú zahŕňať práce na osvetlení, vytvorení elektrických rozvodov a zásuviek. Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť stavebno-technický stav objektu, tak aby bola zachovaná pamiatková hodnota kaštieľa v rámci kontextu vývinu sídla.

Ostatné konštrukcie sú neriešené. Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 02: Odberné plynové zariadenie
SO 03: Vykurovanie
SO 04: Zdravotechnika
SO 05: Elektroinštalácia
SO 06: Elektrická požiarna signalizácia - EPS
SO 07: Elektrický zabezpečovací systém - EZS
SO 08: Štruktúrovaná kabeláž a kamerový systém
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
587 418,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 22
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Pre predmet zákazky sa požaduje zábezpeka vo výške: 17 000,00 EUR.
Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
1.1.2Hospodársky subjekt preukazuje splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,
alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii na preukázanie PÚ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO návrh čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je prílohou SP.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie PÚ osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z IS verejnej správy podľa zákona proti byrokracii , a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
Hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR, a ktorého údaje sú vedené v IS verejnej správy SR, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom SR, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
1.1.3Podľa § 32 ods. 7 ZVO je PÚ týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.1.4Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie PÚ. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.1.5Skupina dodávateľov preukazuje splnenie PÚ týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.6Pri preukazovaní splnenia PÚ týkajúcich sa osobného postavenia sa odporúča uchádzačom postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
1.1.7Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie PÚ stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Viď návrh obchodných a dodacích podmienok v Prílohe (Zmluva o dielo) súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 02.10.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2022 10:30
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/527
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na adrese https://psk.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
Podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
Súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "Eranet"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene,
úplným a priamym prístupom na URL adrese podľa bodu I.3).
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku, a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t. j. moment
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanieponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr (6 dní/3 pracovné dni) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme Eranet.
VI.3.5) Požaduje sa zloženie zábezpeky v hodnote 17 000 Eur.
VI.3.6) V súlade s § 38 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g)
ZVO.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
VI.3.9) Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.3.10) V rámci zadávania tejto zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 7 písm b) ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.09.2022