Parkoviská - Matejovce

  Zadávateľ:
Mesto Poprad
  Predpokladaná hodnota:
82.302,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.09.2022
  Dátum zverejnenia:
12.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Poprad
IČO: 00326470
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Galliková
Telefón: +421 527167111
Fax: +421 527721218
Email: michaela.gallikova@msupoprad.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Parkoviská - Matejovce
Referenčné číslo: 1534
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich parkovísk a vybudovanie nových parkovísk na ul. Allendeho v mestskej časti Poprad- Matejovce. parkoviská sú a budú dopravne napojené na miestnu komunikáciu na ul. Allendeho a budú zaberať súčasné parkovacie plochy a plochy mestskej zelene. Parkovisko bude členené na tieto stavebné objekty:
SO 01 - parkovisko "A"
SO 02 - parkovisko "B"
SO 03 - parkovisko "C".
Dielo bude realizované ako celok. Rozsah prác je uvedený v PD a vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
82 302,94 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich parkovísk a vybudovanie nových parkovísk na ul. Allendeho v mestskej časti Poprad- Matejovce. parkoviská sú a budú dopravne napojené na miestnu komunikáciu na ul. Allendeho a budú zaberať súčasné parkovacie plochy a plochy mestskej zelene. Parkovisko bude členené na tieto stavebné objekty:
SO 01 - parkovisko "A"
SO 02 - parkovisko "B"
SO 03 - parkovisko "C".
Dielo bude realizované ako celok. Rozsah prác je uvedený v PD a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www. oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www. oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
V súlade s § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d).
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom podľa § 11 zákona o vo.
Podľa § 32 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g): Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk - požaduje sa odborná spôsobilosť stavbyvedúceho - dopravné stavby.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Bližšie podmienky sú uvedené v PD a vo výkaze výmer.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v Euro s DPH vrátane prípadných ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia zmluvy.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese verejného obstarávania postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného systému ERANET na URL adrese: httpS://obstaravanie.eranet.sk. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty zverejní v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders. /priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1534
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že dokumenty sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si dokumenty k zákazke stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú dokumenty ku zákazke bez registrácie, verejný obstarávateľ nemá informácie - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL:https//obstaravanie.eranet.sk . Registrácia do systému je bezplatná.
REGISTRÁCIA: Zaregistrovať sa môžete pomocou tlačidla Registrácia dodávateľa. Do systému ERANET Vás môže pozvať aj verejný obstarávateľ/obstarávateľ. V takomto prípade Vám na e-mail príde pozvánka na registráciu. Kliknutím na link sa dostanete na registračný formulár a zaregistrujete sa. POZOR: V tomto prípade je možná registrácia len cez tento link, nakoľko sa pozvánka viaže na Vaše IČO. Ak sa pokúsite registrovať mimo registračného linku, ktorý ste dostali v pozvánke, systém Vás nezaregistruje. Pri registrácii je potrebné vyplniť registračný formulár. Povinnou súčasťou registrácie je súhlas s aktuálnou verziou Podmienok pravidiel používania systému ERANET. Pri zadávaní prihlasovacieho mena a hesla pamätajte na to, že sa rozlišujú malé a veľké písmená. Zároveň odporúčame vyhnúť sa použitiu diakritiky a medzier. Pre spárovanie Vášho účtu s elektronickým občianskym preukazom (Ďalej len eID) pri registrácii kliknite Overiť s eID: Použitie eID nie je povinné, ale je odporúčané. Informácia o Vašej autentifikácii cez eID sa zobrazí aj verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi.
PRIHLASOVANIE: Ak už máte v systéme ERANET svoj účet, prihlásite a zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. V prípade, ak ste zabudli prihlasovacie údaje: Pre resetovanie prihlasovacieho hesla je k dispozícii funkcia zabudnuté heslo na prihlasovacej stránke ERANETu. Pre zistenie prihlasovacieho mena si pozrite e-mail k aktivácii Vášho účtu v systéme Eranet.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY A MANUÁL.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS:MS Win 7 a vyššie Android, iOS7. Linux. Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie. Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý Java Script, zapnuté Cookies.
3. PD bude použitá pre účely získania príslušných povolení.
4. Otváranie ponúk sa uskutoční online 26.09. 2022 o 10:15 h.Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli https://obstaravanie.eranet.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
5. Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miest/-a.
6.Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, v.o. vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2022