REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY BANSKÁ BYSTRICA

  Zadávateľ:
Slovenský pozemkový fond
  Predpokladaná hodnota:
363.539,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.09.2022
  Dátum zverejnenia:
12.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
Búdkova 36, 81715 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: osoba poverená VO
Telefón: +421 903464477
Email: elena.sivova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky
Hlavná adresa(URL): http://www.pozfond.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY BANSKÁ BYSTRICA
Referenčné číslo: 02/2022/ES/SPF
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce na zákazku REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY BANSKÁ BYSTRICA podľa projektovej dokumentácie, návrhu Zmluvy o dielo a SP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
363 539,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45262520-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SKZZ
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY BANSKÁ BYSTRICA Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v samostatných prílohách

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA vypracovaná generálnym projektantom mfm architects s.r.o. Sekurisova 5, Bratislava s názvom Rekonštrukcia administratívnej budovy, Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
363 539,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO. Bližšie v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky realizácie diela sú stanovené v súťažných podkladov, v zmluve o dielo a v projektovej dokumentácií.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 10:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 11:30
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk sprístupnením elektronických ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO na www.eplatforma.gov.sk
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal
záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5.Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.
6. Realizácia naviac prác. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť potreby vykonania naviac prác. Zmena zmluvy na
realizáciu naviac prác bude uzavretá podľa §18 ZVO.
7. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na
uskutočnenie stavebných prác. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO zelené, ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie obsahuje sociálne
hľadisko v Opise predmetu zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2022