Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

  Zadávateľ:
Obec Švošov
  Predpokladaná hodnota:
1.648.981,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.09.2022
  Dátum zverejnenia:
12.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Švošov
IČO: 00315788
Školská č. 70 , 03491 Švošov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Annamária Lukáčová
Telefón: +421 904090344
Email: scholarisvo@skolam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4996
Hlavná adresa(URL): https://www.svosov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie lávky pre peších cez rieku VÁH, ktorá spája obce Švošov a Hubová ako súčasť projektu Regionálna cyklotrasa Hubová - Švošov Komjatná, časť Cyklolávka Švošov Hubová. Oceľová lávka je riešená ako zavesená lanová konštrukcia s tuhou mostovkou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 648 981,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
45221113-7
45112000-5
45223210-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK03
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Hubová Švošov, kraj: Žilinský, okres: Ružomberok, konkrétne miesto plnenia zákazky je definované v projektovej dokumentácii.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
Projektová dokumentácia
Zadanie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 648 981,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód Výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z IROP, kód Výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, Zameranie Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, názov ŽoNFP: NFP302070BNH9 - Regionálna cyklotrasa Hubová Švošov Komjatná.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) §32ods.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (ďalej OP):
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v
SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(2) §32ods.2)Ak v ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podm. účasti podľa
odseku 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mes.,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mes.,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mes.,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

§32ods.3) Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z inf.
systémov verejnej správy (oversi.gov.sk). Z uvedeného dôvodu uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný
predložiť nasledovné doklady:
písm. a) výpis z registra trestov FO/PO - ak uchádzač nepredloží výpis z RT FO/PO, je povinný poskytnúť VO údaje
potrebné na vyžiadanie výpisu z RT FO/PO - viď vzor súhlasu;
písm. b) zák.- t.j. potvrdenie ZP a SP;
písm. c) zák.- t.j. potvrdenie miestne prísluš. DÚ a miestne prísluš. CÚ;
písm. e) zák.- t.j. výpis z OR alebo výpis zo ŽR.

- § 152 zák. - uchádzač môže preukázať splnenie podm. účasti OP podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hosp. subjektov.
- § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om.
- § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré
čestným vyhlásením nahradil.
- Podm. účasti na OP sú upravené v § 32 zákona o VO.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola
vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.

(2)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo
záujemcom na zabezpečenie kvality.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných skúseností a zabezpečenia kvality plnenia predmetu zákazky, čím zaistí predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.

(3)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť
čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti
predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite.

(4)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo
záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Odôvodnenie primeranosti:
Medzinárodná norma EN ISO 14001 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby uchádzačovi umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa uchádzač zaviazal plniť, a informácie o významných environmentálnych aspektoch, čo je pri danom predmete zákazky nevyhnutné s ohľadom na životné prostredie.

- § 34 ods. 3 - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
A) Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky inžinierske stavby (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje stavba - most, lávka, či iní názov stavby nadzemného spojenia dopravnej infraštruktúry určenej pre motorové vozidlá, resp. peších a cyklistov) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác: uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 1.600.000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok
účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.
V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny
dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(2) Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky...

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(3) Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
A. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho pre inžinierske stavby...

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(4) Podľa bodu 4 - § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- certifikát Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 v oblasti predmetu zákazky....

- ak v súlade s § 34 ods. 3 - ak uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, predloží písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť...
- § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om.
- § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré
čestným vyhlásením nahradil.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2022 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom online otvárania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V prípade otvárania ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou. Bližšie informácie sú definované v bode 23. súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
A. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 45.000,00 Eur. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov.
B. Predmet zákazky nie je rozdelený nie je rozdelený na časti z dôvodu funkčného prepojenia stavby, čo by pri rozdelení mohlo spôsobiť zbytočné predraženie stavby ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri aplikovaní iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov stavby. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, neefektívne, nehospodárne. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.
C. V zmysle § 20 zákona o VO komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní. Systém JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek a nachádza sa na doméne https://josephine.proebiz.com.
D. Vyhodnocovanie ponúk - superreverzný postup - § 112 ods. 7 b)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2022