Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

  Zadávateľ:
Spojená škola
  Predpokladaná hodnota:
1.373.209,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.09.2022
  Dátum zverejnenia:
12.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola
IČO: 37956205
Štúrova 848, 96212 Detva
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Melich
Telefón: +421 455455773
Email: sekretariat@sssdetva.edu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9336
Hlavná adresa(URL): https://ssdetva.proxia.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.bbsk.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve
Referenčné číslo: ID 3389
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania v rámci projektu IROP Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve. Hlavným cieľom rekonštrukcie je:
- zvýšenie štandardu vyučovacieho procesu novými elektroinštaláciami, stavebnými úpravami interiéru a rekonštrukciou rozvodov TZB
- zabezpečenie energetickej hospodárnosti, funkčnej a efektívnej prevádzky zateplením fasády a výmenou výplňových konštrukcií
- zabezpečenie bezbariérovosti

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou regec architekti s. r. o., Stakčínska 2920, 069 01 Snina, IČO: 53085990, zastúpenou Ing. arch. Máriom Regecom (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 373 209,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214220-8
45321000-3
45421100-5
45310000-3
45443000-4
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom vykonania Diela v zmysle bodu 1. článku III. Zmluvy o dielo je Štúrova 848,962 12 Detva.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania v rámci projektu IROP Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve. Hlavným cieľom rekonštrukcie je:
- zvýšenie štandardu vyučovacieho procesu novými elektroinštaláciami, stavebnými úpravami interiéru a rekonštrukciou rozvodov TZB
- zabezpečenie energetickej hospodárnosti, funkčnej a efektívnej prevádzky zateplením fasády a výmenou výplňových konštrukcií
- zabezpečenie bezbariérovosti

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou regec architekti s. r. o., Stakčínska 2920, 069 01 Snina, IČO: 53085990, zastúpenou Ing. arch. Máriom Regecom (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Rozsah rekonštrukcie možno charakterizovať nasledovne:
- Návrhom nových elektroinštalácií a stavebnými úpravami interiéru (návrh novej deliacej priečky) v objekte SO 01-Strojárenská hala sa umožní inštalácia nových moderných strojov a zariadení, ktoré prispejú k modernizácii odborného vyučovacieho procesu.
Stavebnými úpravami v objekte SO 04 a rekonštrukciou rozvodov TZB sa vytvoria podmienky pre teoretickú aj odbornú výučbu študentov, ktoré zodpovedajú štandardom moderného odborného školstva.
- Zateplením fasády a výmenou výplňových konštrukcií za nové s izolačným trojsklom, sa výrazne zvýši komfort študentov a zlepšia sa pracovné podmienky zamestnancov školy. V kombinácii s rekonštrukciou technologických zariadení (vzduchotechnika, rozvody vody a kúrenia) sa navyše znížia aj prevádzkové náklady stavebných objektov.
Stavebnými úpravami interiéru (hlavne rekonštrukciou značne zanedbaných hygienických zariadení a rekonštrukciou povrchových úprav stien a podláh) sa do značnej miery zhodnotní vnútorné prostredie a úroveň školského zariadenia.
- Zabezpečenie bezbariérovosti zahŕňa vytvorenie bezbariérového prístupu do budovy školy pomocou rampy, inštaláciu elektromagnetickej schodiskovej plošiny, umožňujúcu prístup do všetkých podlaží, do priestorov interiérového schodiska, vybavenie všetkých miestností dverami s min. svetlou šírkou 800mm a zriadenie hygienického zázemia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Realizácia bezbariérových riešení umožní inkluzívne vzdelávanie aj pre žiakov s rôznym zdravotným znevýhodnením.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 373 209,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 160
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Integrovaného regionálneho operačného programu
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku:
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Názov projektu: Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve
ITMS kód žiadosti: 302021K157
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
-výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
-potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
-potvrdenie príslušného súdu o skutočnosti, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO,
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov, t.j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 1 000 000,00 € bez DPH.
Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa myslia práce súvisiace s výstavbou/rekonštrukciou budovy. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác).

V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným.

V prípade, ak stavebné práce boli súčasťou väčšieho diela ako celku, uchádzač je povinný vyčísliť podiel stavebných prác, ktorých uskutočnenie má preukázať v rámci preukazovania splnenia predmetnej podmienky účasti.

Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

2. Podmienka účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu stavebných prác a budú určené na plnenie zmluvy: Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby;
- musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (stavebné práce súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou objektov) v dĺžke minimálne 3 roky.

Uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia,
- profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh, najmä Zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2022 10:00
Miesto: Miestom "on-line" sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Všetky prístupy do toho on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:
- v zmysle §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený JED. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finanč. a ekonomick. postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. časti JED alebo
- v zmysle §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt. čestným vyhlásením nahradil.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle §20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle §49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na web. adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasled.spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dni v čase 8.00-16.00 hod.,
-počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 prac. dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na web. adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7. Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa ekonomických, sociálnych a kvalitatívnych hľadísk, tieto sú uvedené v časti A. bod 22.2. súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (povinnosť zhotoviteľa zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky voči subdodávateľom). Viac v súťažných podkladoch.

9. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2022