Modernizácia osvetlenia

  Zadávateľ:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
137.691,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.09.2022
  Dátum zverejnenia:
12.09.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 30844878
Priemyselná 2, 82473 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Králik
Telefón: +421 250114507
Fax: +421 250114507
Email: ladislav.kralik@nku.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.nku.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.nku.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
kontrolná činnosť

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia osvetlenia
Referenčné číslo: 2/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
31500000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho osvetlenia pre objekt Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len objekt) na adrese Priemyselná 2, 824 73 Bratislava. Modernizácia existujúceho osvetlenia spočíva vo výmene pôvodných svietidiel za nové úsporné LED svietidlá s možnosťou regulácie svetelného toku. Svietidlá bude možné ovládať aj na základe pohybu osôb v miestnosti. Projekt bol vyhotovený v troch variantoch, cenovo dostupný variant, stredná kvalita a SMART riešenie. Z týchto troch variant si investor vybral SMART riešenie, ktoré je aj predmetom tejto zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
137 691,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NKÚ SR, Priemyselná 2, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
7 poschodí
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
137 691,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 75
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov podľa § 34 zákona uvedených podľa tohto bodu, vydaných najneskôr k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, preukazujúcich splnenie technickej a odbornej spôsobilosti:
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam poskytnutých dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ požaduje predloženie referencii alebo ekvivalentných dokladov, že zrealizoval minimálne 3 zmluvy, predmetom ktorých bolo obstarávanie dodania tovaru s montážou rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v min. súhrnnej hodnote 100 000 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky (36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní), pričom: hodnota aspoň jednej z týchto zmlúv bola minimálne 40 000 EUR bez DPH.
Zo zoznamu dodania tovaru s montážou, súčasťou ktorého budú referencie alebo ekvivalentné doklady, predloženého uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 09:30
Miesto: NKÚ SR, Priemyselná 2, Bratislava

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2022