Bufet na Partizánskej lúke - Rekonštrukcia 3

  Zadávateľ:
Mestské lesy v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
91.843,38 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2022 08:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.09.2022
  Dátum zverejnenia:
12.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestské lesy v Bratislave
IČO: 30808901
Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Christián Kraus
Telefón: +421 254789033
Fax: +421 254789035
Email: kraus_co@mail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bufet na Partizánskej lúke - Rekonštrukcia 3
Referenčné číslo: 12/ML/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Bufet na Partizánskej lúke - Rekonštrukcia sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa
projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Opise predmetu zákazky (súbor pod názvom:
,,priloha_c_1_opis_predmetu_zakazky, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných
podkladov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
91 843,38 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Bufet na Partizánskej lúke - Rekonštrukcia sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa
projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Opise predmetu zákazky (súbor pod názvom:
,,priloha_c_1_opis_predmetu_zakazky, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných
podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
91 843,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi
a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri
vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.§ 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
1.2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
1.3§ 34 ods. 1 písm. l) zákona: uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34, ods. 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z.z...
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.1:
Uchádzač predloží zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, pričom minimálne jedna zákazka rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku musí byť v minimálnom objeme 90 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za rovnaké alebo typovo podobné stavebné práce verejný obstarávateľ považuje stavebné práce na stavbe alebo rekonštrukcií alebo modernizácií pozemnej stavby.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname.
Ak uchádzač predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný
obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. Na prepočet záujemca/uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2022 použije záujemca/uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, záujemca/uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska v deň uverejnenia Výzvy na predloženie ponuky.
Pozn.:
Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. platí, že: Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. platí, že: Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
K bodu 1.2
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby, ktorý bol v pozícií stavbyvedúci pri realizácii minimálne 2 projektov rovnakej alebo typovo podobnej stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku v súhrnnom objeme minimálne 90 000 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za rovnaké alebo typovo podobné stavebné práce verejný obstarávateľ považuje stavebné práce na stavbe alebo rekonštrukcií alebo modernizácií pozemnej stavby.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
a) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou a z ktorého je zrejmý priebeh
zamestnaní, vzdelanie a účasť na realizácii minimálne 2 projektov rovnakej alebo typovo podobnej stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku v súhrnnom objeme minimálne 90 000 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene;
b) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
K bodu 1.3
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2022 08:05
Miesto: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, a umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.
2. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.
3.Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa §
39 ods. 1 zákona o VO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1, ktorý musí byť podpísaný dotknutým subjektom.
4. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v bode 10 súťažných
podkladov
5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2 000 EUr. Bližšie informácie sú uvedené v bode 16 súťažných
podkladov.
6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy,
predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané
na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2022