Odberový systém

  Zadávateľ:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
  Predpokladaná hodnota:
44.363,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.09.2022
  Dátum zverejnenia:
09.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
IČO: 17335469
Palárikova 2311, 02216 Čadca
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kontríková
Telefón: +421 414604133
Email: szm@kysuckanemocnica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odberový systém
Referenčné číslo: 1/2022/ŠZM
II.1.2) Hlavný kód CPV
33141300-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Nákup odberového systému na základe priloženého opisu s podmienkou vyplnenia tabuľky ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
44 363,51 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude nasledovať po lehote na predkladanie ponúk. Do elektronickej aukcie budú vyzvaní uchádzači ktorí splnili podmienky účasti uvedené v opise predmetu zákazky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2022