Stavebné práce v rámci projektu: „Vstupné priestory Nemocnica Poprad"

  Zadávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
  Predpokladaná hodnota:
288.308,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.09.2022
  Dátum zverejnenia:
09.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica Poprad a. s.
IČO: 36513458
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) ZVO
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce v rámci projektu: „Vstupné priestory Nemocnica Poprad"
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215140-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia a prestavba vnútorných vstupných priestorov nemocnice Poprad
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
288 308,20 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt rieši rekonštrukciu a prestavbu vnútorných vstupných priestorov nemocnice. Rekonštrukcia a prestavba priestorov zahŕňa úpravy, ktoré by spĺňali podmienky pre priestory recepcie prvého kontaktu a informácií pre pacientov a návštevníkov.
Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota výstavby
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Podmienky uplatnenia výkonovej záruky a garančnej zábezpeky sú uvedené v článku 6 zmluvných podmienok.
Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, pričom čiastková faktúra musí byť vystavená minimálne vo výške 30 % zo zmluvnej ceny. Odporúčame si naštudovať platobne podmienky, ktoré stanovujú podmienky aj pri využití subdodávateľov. Uchádzač je povinný zapracovať do svojej cenovej ponuky všetky povinnosti, vyplývajúce zo zmluvných ustanovení.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude uskutočňovať v zmysle § 187l ods. 3 zákona elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom,
I.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS;
II.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS;
III.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS sú osoby,
uvedené v § 11ods.1 písm c);
IV.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa v §11 ods.1 písm c);
Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení
neskorších predpisov.

5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky.
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky,
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2022