Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nové Zámky

  Zadávateľ:
Mesto Nové Zámky
  Predpokladaná hodnota:
9.758.340,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2022 11:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
31.08.2022
  Dátum zverejnenia:
06.09.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nové Zámky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309150
Hlavné nám. 10, 94001 Nové Zámky
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Babicza
Telefón: +421 356921718
Email: beata.babicza@novezamky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4473
Hlavná adresa(URL): https://www.novezamky.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nové Zámky
Referenčné číslo: 29041/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
75200000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, t.j. služieb spojených so zberom, odvozom a zhodnotením alebo zneškodnením komunálnych odpadov vrátane jeho vytriedených zložiek, prevádzkovanie zberného dvora.Služby je potrebné zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o odpadoch) a súvisiacich právnych predpisov na obdobie 6 rokov od uzatvorenia zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať všetky služby, ktoré tvoria predmet zákazky ku dňu účinnosti zmluvy.
Práva a povinnosti verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača pri plnení tejto zákazky sa riadia aj v súčasnosti platným Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nové Zámky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 758 340,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Intravilán mesta Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, t.j. služieb spojených so zberom, odvozom a zhodnotením alebo zneškodnením komunálnych odpadov vrátane jeho vytriedených zložiek, prevádzkovanie zberného dvora.Služby je potrebné zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o odpadoch) a súvisiacich právnych predpisov na obdobie 6 rokov od uzatvorenia zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať všetky služby, ktoré tvoria predmet zákazky ku dňu účinnosti zmluvy.
Práva a povinnosti verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača pri plnení tejto zákazky sa riadia aj v súčasnosti platným Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nové Zámky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené v SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.10.2022 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2022 11:15
Miesto: Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie uvedené v SP.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 50
000,00 Eur (slovom: päťdesiattisíc eur).
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.08.2022