Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu vojenského stravovacieho zariadenia - VÚ 3030 Zvolen

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.261.876,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.08.2022
  Dátum zverejnenia:
05.09.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Žaneta Trnková
Telefón: +421 960317337
Email: zaneta.trnkova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mosr.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu vojenského stravovacieho zariadenia - VÚ 3030 Zvolen
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-339/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 3030 Zvolen, VÚ 3333 Zvolen, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 2025 Trenčín, VÚ 2021 Banská Bystrica a oddelenia jazykovej prípravy Zvolen, ako aj ďalších osôb určených objednávateľom v stravovacom zariadení VÚ 3030 Zvolen formou ekonomického prenájmu vojenského stravovacieho zariadenia VÚ 3030 Zvolen a výdajom pripravenej stravy vo výdajni stravy zriadenej vo VÚ 3333 Zvolen.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 261 876,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ 3030 Zvolen, Borovianska cesta 1, Zvolen ,budova č. 5 Kuchynsko-jedálenský blok v kasárňach SNP (KJB kasárne SNP),
VÚ 3333 Zvolen, budova č. 1 Kuchynsko-jedálenský blok VVzS .
II.2.4) Opis obstarávania:
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 3030 Zvolen, VÚ 3333 Zvolen, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 2025 Trenčín, VÚ 2021 Banská Bystrica a oddelenia jazykovej prípravy Zvolen, ako aj ďalších osôb určených objednávateľom v stravovacom zariadení VÚ 3030 Zvolen formou ekonomického prenájmu vojenského stravovacieho zariadenia VÚ 3030 Zvolen a výdajom pripravenej stravy vo výdajni stravy zriadenej vo VÚ 3333 Zvolen.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 261 876,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len ako " zákon o verejnom obstarávaní").

1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o
verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446124
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa
§ 34 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446124
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2022 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky použije elektronickú aukciu, bude otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 ZVO neverejné a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a neposiela sa uchádzačom ani zápisnica z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému EVO ( ďalej len IS EVO ), v správe ÚVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné informácie sú zverejnené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
V IS EVO sa za okamih doručenia dokumentov (listín, dokumentov, ponuky, žiadostí, žiadosti o nápravu, podanie námietky a iné) považuje odoslanie daného dokumentu t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile
verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446124 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil").
Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na
vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.
III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa súťažných podkladov
(dokument k obstarávaniu) môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj
Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED"), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho
vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na
vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných
podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom
obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 10 000,- EUR. Bližšie informácie o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku prostredníctvom IS EVO.

6. Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa vyhodnocujú podľa § 53.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.08.2022