Úprava zmesového komunálneho odpadu

  Zadávateľ:
Mesto Bytča
  Predpokladaná hodnota:
500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.08.2022
  Dátum zverejnenia:
05.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Bytča
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321192
Námestie SR 1/1, 01438 Bytča
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Dušan Beníček
Telefón: +421 415073913
Fax: +421 415073912
Email: aukcie@bytca.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.bytca.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.bytca.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Zetagroup Software, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45984522
Zvolenská 4014 , 03601 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Telefón: +421 915839934
Email: officeoffice@zetagroup.net
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://evo.ebit.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://evo.ebit.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Mestská samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Úprava zmesového komunálneho odpadu
Referenčné číslo: VO/2022/ODPADY
II.1.2) Hlavný kód CPV
90511100-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy odpadov v zmysle § 3 ods. 9) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním, alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. Až takto upravený odpad môže Zmluvná strana uložiť na skládke odpadov.
Ďalšie požiadavky na plnenie predmetu zákazky:
a)dovoz upraveného zmesového komunálneho odpadu na miesto preskladnenia,
b)predloženie analýzy upraveného zmesového komunálneho odpadu na AT4 a GS21 na základe požiadavky obstarávateľa,
c)vedenie evidencie o druhoch, množstve, a o spôsobe ďalšieho nakladania s komunálnymi odpadmi.

Bližšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Bytča.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu na území mesta je cca 3000,00 t/rok.
Bližšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
V súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 165-469118
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 10:30
Miesto: Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča,
Kancelária č. 2, prízemie - vpravo. (ponuky sa budú otvárať elektronicky).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny zástupca uchádzača, alebo osoba písomne splnomocnená štatutárnym zástupcom uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Žiadosť o nápravu:
Uchádzač resp. osoby uvedené v § 164 ZVO, ktoré sa domnievajú, že postupom verejného obstarávateľa boli alebo mohli byť ich práva alebo právom chránené záujmy dotknuté, môžu podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
Žiadosť o nápravu doručí uchádzač elektronicky v IS EVO.eBIT, vo forme skenu originálu.
Okruh dôvodov pre podanie žiadosti o nápravu, lehoty, v ktorých sa má žiadosť o nápravu doručiť, obsah písomnej žiadosti, doplnenie žiadosti o nápravu a lehoty na doručenie oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti upravuje § 164 ZVO.
Ak uchádzač uplatní žiadosť o nápravu po lehote na jej doručenie, žiadosť o nápravu sa zamietne.

Konanie o námietkach:
Na konanie o námietkach sa vzťahujú §§ 170 173 ZVO.
Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Podľa § 170 ods. 2 ZVO táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) ZVO a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa ods. 1 písm. e) ZVO. Uchádzač námietky verejnému obstarávateľovi podá v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO.eBIT.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.08.2022