Dodanie zemného plynu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
27.500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.08.2022
  Dátum zverejnenia:
02.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc
Telefón: +421 248264212
Email: lubos.patuc@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislavskykraj.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie zemného plynu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Referenčné číslo: BSK_LP 5/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zemného plynu pre odberné miesta Bratislavského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti s vlastnou právnou subjektivitou vrátane zabezpečenia nákupu, distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia doby platnosti rámcovej zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
27 500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65200000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odberné miesta verejného obstarávateľa (BSK a OvZP BSK), ktorých zoznam tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia nákupu komodity, prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok, služieb prepravy, skladovania, štruktúrovania a služieb súvisiacich s distribúciou v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete a za dodržania platných právnych predpisov SR, do odberných miest Bratislavského samosprávneho kraja a OvZP. Tolerancia odberu plynu pre každý vyhodnocovací rok bude v rozmedzí 80% - 120% predpokladaného ročného množstva za všetky odberné miesta spolu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a jeho rozsah sú definované v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť zmluvu určenú v prílohe č.3 súťažných podkladov s jedným uchádzačom. Rámcová dohoda sa uzavrie na obdobie 36 mesiacov (1.1.2023-31.12.2025) s možnosťou predĺženia zmluvy opakovane opciou na ďalších 12 mesiacov. Súčasťou ustanovení rámcovej zmluvy bude aj možnosť obojstranne odsúhlaseného uplatnenia opcie na predĺženie platnosti rámcovej dohody. V prípade uplatnenia opcie bude možné predĺžiť zmluvu formou dodatku maximálne 3 krát 12 mesiacov, teda do 31.12.2028. Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch vrátane príloh.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 ZoVO.

Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v prílohe č.6 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č.6 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač musí preukázať/predložiť:
- Povolenie vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, oprávňujúce uchádzača podnikať v predmete podnikania: plynárenstvo a rozsah podnikania: distribúcia a dodávka plynu,
- Zmluva/Dohoda o postúpení a prevzatí zodpovednosti za odchýlku so zúčtovateľom odchýlok, a že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle platného zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Rámcová zmluva o prístupe a distribúcii s prevádzkovateľom distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.).

Podmienky vykonania zákazky sú definované v súťažných podkladoch, v podrobnom opise predmetu zákazky a v zmluvných podmienkach, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2022 10:10
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedené v súťažných podkladoch.

V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1 .Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

2.Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.

3. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO Jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

4. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

6.Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

7.Úspešný uchádzač je povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do trinástich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7 , ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

8.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.08.2022