Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
228.764,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.08.2022
  Dátum zverejnenia:
31.08.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 333236344
Fax: +421 333236400
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava
Referenčné číslo: 41215/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
31712331-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka fotovoltickej technológie vrátane dopravy a montáže zariadení na budovu Polikliniky Družba a na budovu Strediska Sociálnej starostlivosti v Trnave v zmysle súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
228 764,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32540000-0
45300000-0
45310000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Budova Polikliniky Družba a budova Strediska Sociálnej starostlivosti v Trnave
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka fotovoltickej technológie vrátane dopravy a montáže zariadení na budovu Polikliniky Družba a na budovu Strediska Sociálnej starostlivosti v Trnave v zmysle súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
228 764,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
50
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa § 39 ZVO.
Uchádzač nepredkladá doklad podľa písm. e), ak je takýto doklad k dispozícii prostredníctvom internetového portálu
OverSi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky (fotovoltické články),
pričom súhrnná hodnota dodaných tovarov musí byť aspoň 70 000 eur bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti spôsobom podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa § 39 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bude prebiehať v mieste - online priestore systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku do tejto zákazky. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.08.2022