NÁKUP HMOTNOSTNÝCH KOMPARÁTOROV

  Zadávateľ:
Slovenský metrologický ústav
  Predpokladaná hodnota:
284.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.08.2022
  Dátum zverejnenia:
30.08.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenský metrologický ústav
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30810701
Karloveská 63, 84255 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Beňo
Telefón: +421 260294600
Email: beno@smu.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.smu.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Oblasť metrológie - starostlivosť o národné etalóny

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
NÁKUP HMOTNOSTNÝCH KOMPARÁTOROV
Referenčné číslo: 24082022
II.1.2) Hlavný kód CPV
38300000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Ide o nákup veľmi presných meradiel - hmotnostných komparátorov pre laboratórne účely. Podrobná špecifikácia a popis jendotlivých komparátror je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
284 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 8
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákup hmotnostného komparátora 6 g
Časť č.: Časť I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves, laboratórium v budove H
II.2.4) Opis obstarávania:
Hmotnostný komparátor 6 g - 1 ks.
Špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
37 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup hmotnostného komparátora 200 g
Časť č.: Časť II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves, laboratórium v budove H"
II.2.4) Opis obstarávania:
Hmotnostný komparátor 200 g - 1 ks.
Špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
49 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nákup hmotnostného komparátora 2 000 g
Časť č.: Časť III.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves, laboratórium v budove H"
II.2.4) Opis obstarávania:
Hmotnostný komparátor 2 000 g - 1 ks.
Špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
38 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Nákup hmotnostného komparátora 1 000 g
Časť č.: Časť IV.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves, laboratórium v budove H"
II.2.4) Opis obstarávania:
Hmotnostný komparátor 1 000 g - 1 ks.
Špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
59 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Nákup hmotnostného komparátora 100 g
Časť č.: Časť V.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves, laboratórium v budove H"
II.2.4) Opis obstarávania:
Hmotnostný komparátor 100 g - 1 ks.
Špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
46 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Nákup hmotnostného komparátora 150 kg
Časť č.: Časť VI.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves, laboratórium v budove H"
II.2.4) Opis obstarávania:
Hmotnostný komparátor 150 kg - 1 ks.
Špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Nákup hmotnostného komparátora 50 g
Časť č.: Časť VII.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves, laboratórium v budove H"
II.2.4) Opis obstarávania:
Hmotnostný komparátor 50 g - 1 ks.
Špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Nákup 4 ks špeciálnych stolov
Časť č.: Časť VIII:
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39181000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves, laboratórium v budove H"
II.2.4) Opis obstarávania:
Ide o nákup špeciálnych laboratórnych stolov pre uloženie hmotnostných komparátorov - 4 ks
Špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Kačdý uchádzač musí splniť všetky podmienky účasti podľa ods. 1 § 32 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní:
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Každý uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť Technický list - popis všetkých, verejným obstarávateľom požadovaných technických parametrov dodávky predmetu zákazky, ktorú predložil uchádzač vo svojej ponuke. Ak ponuka uchádzača nebude spĺňať úplne všetky technické parametre - požiadavky stanovené verejným obstarávateľom, bude takáto ponuka zo súťaže (procesu verejného obstarávania) vylúčená v zmysle § 53 ods. (5) písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 155-440057
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 11:00
Miesto: Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava - Karlová Ves

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.08.2022