Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy - 2. etapa

  Zadávateľ:
Mesto Krompachy
  Predpokladaná hodnota:
487.860,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.09.2022 08:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.08.2022
  Dátum zverejnenia:
30.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Krompachy
IČO: 00329282
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Stehlíková
Telefón: +421 534192229
Email: eva.stehlikova@krompachy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/6109/show
Hlavná adresa(URL): www.krompachy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy - 2. etapa
Referenčné číslo: 16/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233223-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry prístupové komunikácie a chodníky pre marginalizované rómske komunity.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
487 860,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
C-KN 1278/1
C-KN 1175
C-KN 3075
C-KN 1151
C-KN 3076/3
k.ú. Krompachy
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v:
Modernizácii chodníka na ul. Stará cesta a ul. SNP pozostáva z realizácie asfaltových úprav krytu chodníkov, položením zámkovej dlažby, výmeny obrubníkov a doplnenie konštrukcií v zničených miestach. Spolu práce na modernizácii chodníkov v celkovej dĺžke 1352 m. v samostatnej PD je riešené nasvetlenie nového priechodu pre chodcov v križovatke ul. SNP a ul. Stará cesta.
Rekonštrukcii komunikácie na ul. Trangusovej výmena starých vrstiev spevnenej plochy s celkovou dĺžkou rekonštrukcie 386,7 m. Výmera rekonštruovanej spevnenej plochy z asfaltu ja 2 943 m2, výmera spevnenej plochy z dlažby je 227 m2 a výmera zelenej plochy je 166 m2. Ohraničenie rekonštruovanej spevnenej plochy sa navrhuje zo strany z dlažby vyvýšeným cestným obrubníkom a zo strany zelene záhonovým obrubníkom. Jestvujúce staré zábradlie na moste sa navrhuje rekonštruovať navarením chýbajúcich nových prútov a náter celého zábradlia.
Modernizácii chodníka na ul. SNP pôvodný chodník je z liateho asfaltu a podkladového betónu, navrhovaný je chodník z dlažby. Chodník je rozdelený na 2 časti, 1. časť chodníka je dĺžky 618,14 m a 2. časť chodníka je 174,60 m. Výmera chodníka z dlažby mimo vjazdov je 1 057m2, v mieste vjazdov je 215 m2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
487 860,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastane jedna zo skutočností uvedených v §57 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zruší.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neaplikuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.09.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.09.2022 08:15
Miesto: Miestom otvárania , on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30518/summary, totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania/ sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. K Súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami prostredníctvo komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine,proebiz.com.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
3.Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky a to vo výške 15.000 EUR. Podrobný spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.
5.V zmysle aplikácie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa úspešný uchádzač zaväzuje zamestnať minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK, počas doby realizácie stavebných prác.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.08.2022