„Poistenie majetku mesta“

  Zadávateľ:
Mesto Dunajská Streda
  Predpokladaná hodnota:
99.936,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.08.2022
  Dátum zverejnenia:
17.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dunajská Streda
IČO: 00305383
Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Fax: +421 315903941
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Poistenie majetku mesta“
Referenčné číslo: 46/ME/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
66515200-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Názov zákazky: Poistenie majetku mesta
Logický celok č. 1 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
Logický celok č. 2 - Havarijné poistenie motorových vozidiel.
Logický celok č. 3 - Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
99 936,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Logický celok č. 1 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmet zákazky
Predmetom zákazky je Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla) a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Dunajská Streda a organizácii v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti (podľa prílohy č. 1) pre obdobie od 16.11.2022 do 15.11.2026.
Logický celok č. 2 Havarijné poistenie motorových vozidiel
Predmet zákazky
Predmetom zákazky je Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb na havarijné poistenie vozidiel, jeho častí a príslušenstva tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu klienta: Mesto Dunajská Streda a organizácii v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti (podľa prílohy č. 1) pre obdobie od 16.11.2022 do 15.11.2026.

Logický celok č. 3 Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je Mesto Dunajská Streda a organizácie v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti (podľa prílohy č. 1) pre obdobie od 16.11.2022 do 15.11.2026.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) overí:
v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html) alebo ekvivalentný zoznam v krajine sídla uchádzača,
v Obchodnom registri Slovenskej republiky (webový portál www.orsr.sk) alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača,
v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (webový portál www.zrsr.sk) alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača,
v RPO (Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, webový portál https://rpo.statistics.sk/rpo) alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača.
V prípade, že ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača nie je dostupný cez webový portál, uchádzač predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu ekvivalentného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. f) overí:
v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový portál www.uvo.gov.sk).
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
REGISTRÁCIA: V prípade, že svoje konto ešte nemáte, zaregistrujete sa pomocou tlačidla Registrácia dodávateľa. Do
systému ERANET Vás môže pozvať aj verejný obstarávateľ/obstarávateľ. V takom prípade Vám na e-mail príde
pozvánka na registráciu. Kliknutím na link sa dostanete na registračný formulár a zaregistrujete sa. POZOR: V tomto
prípade je možná registrácia len cez tento link, nakoľko sa pozvánka viaže na Vaše IČO. Ak sa pokúsite registrovať
mimo registračného linku, ktorý ste dostali v pozvánke, systém Vás nezaregistruje. Pri registrácii je potrebné vyplniť
registračný formulár. Povinnou súšasťou registrácie je súhlas s aktuálnou verziou Podmienok pravidiel používania
systému ERANET. Pri zadávaní prihlasovacieho mena a hesla pamätajte na to, že sa rozlišujú malé a veľké písmená.
Zároveň odporúčame vyhnúť sa použitiu diakritiky a medzier. Pre spárovanie Vášho účtu s elektronickým občianskym
preukazom (ďalej len eID) pri registrácii kliknite na Overiť s eID. Použitie eID nie je povinné, ale je odporúčané.
Informácia Vašej o autentifikácii cez eID sa zobrazí aj verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi.
Pre aktivovanie účtu je po registrácii potrebné kliknúť na aktivačný link, ktorý je zaslaný na email používateľa!
PRIHLASOVANIE: Ak už máte v systéme ERANET svoj účet, prihlásite sa zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla a
stlačením tlačidla Prihlásiť sa alebo Prihlásiť sa cez eID . Pri prihlasovaní sa cez eID platí: Prihlásiť sa cez eID vie len tá
osoba, ktorá svoje eID použila pri registrácii a/alebo Prihlásiť sa cez eID vie len tá osoba, ktorá sa predtým po prihlásení
sa do systému cez meno a heslo cez eID autentifikovala. V prípade, ak sa cez eID bude chcieť prihlásiť osoba, ktorá
predtým svoj účet nespárovala s eID, prihlásenie bude neúspešné. Elektronický občiansky preukaz na účely
autentifikácie a identifikácie je možné použiť nasledovne: Pri prihlasovaní/ registrovaní sa do systému Po prihlásení sa
do systému cez meno a heslo - v pravom hornom menu použitím funcie eID. Po úspešnom overení sa názov eID zobrazí
zelenou farbou. Verejnému obstarávateľovi sa zaznamená dátum a čas autentifikácie cez eID. Po skončení práce v
systéme ERANET sa odhlásite pomocou odhlasovacieho tlačidla v pravom hornom rohu obrazovky. V prípade, ak ste
zabudli prihlasovacie údaje: Pre resetovanie prihlasovacieho hesla je k dispozícii funkcia Zabudnuté heslo na
prihlasovacej stránke ERANETu Pre zistenie prihlasovacieho mena si pozrite email k aktivácii vášho účtu v systéme
ERANET.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.08.2022