Pamätník obetiam Covid-19

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
175.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.11.2022 15:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.08.2022
  Dátum zverejnenia:
15.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Juraj Šimo
Telefón: +421 259356522
Email: juraj.simo@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pamätník obetiam Covid-19
Referenčné číslo: MAGS OVO 58527/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Účelom súťaže je nájsť a zrealizovať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania - výtvarného diela vo verejnom priestore v lokalite Ružinovského jazera Rohlík
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
175 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Účelom súťaže je nájsť a zrealizovať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania - výtvarného diela vo verejnom priestore v lokalite Ružinovského jazera Rohlík
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Poradie na základe vyhodnotenia
Relatívna váha: 100

Cena
Relatívna váha: uvedené v SP
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podmienkach, ktoré sú dostupné https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29794/summary
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podmienkach, ktoré sú dostupné https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29794/summary
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podmienkach, ktoré sú dostupné https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29794/summary
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.11.2022 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.08.2022