4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
317.307,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.08.2022
  Dátum zverejnenia:
09.08.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudmila Balková / Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203346 / 434203597
Email: balkova@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.unm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL
Referenčné číslo: 58/VS/OVO/05/22/Ba
II.1.2) Hlavný kód CPV
33100000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka 4K endoskopickej vizualizačnej zostavy s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
317 307,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33168000-5
51410000-9
60000000-8
80511000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka 4K endoskopickej vizualizačnej zostavy s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.09.2022 10:00
Miesto: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.1 Ver.obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
ver.obstarávaní (ZVO) prostredníctvom el.prostriedku a to komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi ver.obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu ver.obstarávania.
1.2 Ver.obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súť. podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Ver.obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile ver.obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
2.Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené ver.obstarávateľom v bodoch 1 a 2 časti F. Podmienky účasti... predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. týchto súť. podkladov. Ver.obstarávateľ umožňuje hosp.subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel : Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Bližšie informácie sú uvedené v súť. podkladoch.
3. Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,- EUR slovom päťtisíc eur. Bližšie informácie sú uvedené v súť. podkladoch.
4. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo ver.obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, ver.obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s ver.obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči ver.obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súť.podkladoch.
5.Ver.obstarávateľ zruší ver.obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 ZVO a môže zrušiť ver.obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 ZVO.
6. Ver.obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača presiahne výšku fin. prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky resp. ak zriaďovateľ neodsúhlasí proces ver.obstarávania.
7. Ver.obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
8. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený systém pre navigované operácie v ORL, ktorý nie je možné funkčne rozdeliť. Jedná sa o jeden ucelený a kompaktný systém, kde dochádza k prepojeniu 4K vizualizačnej zostavy s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou. Tento systém musí byť plne kompatibilný, nakoľko operatér potrebuje prepájať reálny obraz zo 4K viz.zostavy so skenmi CT-MRI, aby vedel, kde sa v danom operačnom spektre nachádza.
Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného systému (ako jeden komplexný celok nerozdelený na časti), vykonával jeden hosp. subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti daného systému, aby nedošlo v reálnej praxi k tomu, že 4K veža nebude kompatibilná s CT-MRI navigáciou, čo by spôsobilo nefunkčnosť celého systému a jeho nepoužiteľnosť v bežnej praxi.
9.Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná verejná súťaž) rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
10. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.08.2022