Spotrebný materiál k mobilnému ECMO prístroju

  Zadávateľ:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
  Predpokladaná hodnota:
91.440,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.08.2022
  Dátum zverejnenia:
05.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
IČO: 00227811
Vyšné Hágy 10, 05984 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Rudolf Scholtz
Telefón: +421 524414111
Fax: +421 524497715
Email: rudolf.scholtz@vhagy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.hagy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Spotrebný materiál k mobilnému ECMO prístroju
Referenčné číslo: ECM/1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
33186000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zadávania zákazky je špecializovaný zdravotnícky materiál kompatibilný s riadiacou jednotkou Cardioherp. Je určený pre pacientov indikovaných na krátku až stredne dlhú podporu alebo náhradu obehových funkcií a dýchania. Použiteľný v režimoch V A ECMO alebo V V ECMO.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
91 440,40 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zadávania zákazky je špecializovaný zdravotnícky materiál kompatibilný s riadiacou jednotkou Cardioherp. Je určený pre pacientov indikovaných na krátku až stredne dlhú podporu alebo náhradu obehových funkcií a dýchania. Použiteľný v režimoch V A ECMO alebo V V ECMO.
Modul s hadicovým setom 20 ks
Kanyla arteriálna 23 cm 20 ks
Kanyla venózna 55 cm 20 ks
Sada zavádzacia perkutánna, 150cm vodič - 30 ks

Požadované technické parametre:
Prietok krvi: minimálne 0,5 7,0 l/min
Plniaci objem setu: max. 600ml
Doba použitia: do 30 dní
Integrované senzory: pre snímanie teplôt a tlakov

Požadované technické vlastnosti:
- možnosť perkutánneho aj centrálneho zavedenia
- biokompatibilné heparínové potiahnutie pre kompletný set
- verzia ECMO modulu- prietok krvi do 7 l/min
- bezpečnostné odvzdušňovacie funkcie
- kanyly arteriálne, zavádzacia dĺžka 23cm, (13F, 15F, 17F, 19F, 21F, 23F), zakončenie kanyly spojkou 3/8 Luer
- kanyly venózne, zavádzacia dĺžka 55cm, (19F, 21F, 23F, 25G, 27F, 29F), zakončenie kanyly spojkou 3/8 Luer
- zavádzací set s dĺžkou drôtu do 150cm, súčasťou ktorého musí byť minimálne dilatátor, punkčná ihla, skalpel a striekačka
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (fotokópia)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
-Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.Identifikačné údaje uchádzača: meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu, s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b.Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk vyplnená tabuľka podľa prílohy č. 1 Výzvy na predloženie ponuky
c.Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (fotokópia)
d.Katalógový list ponúknutého predmetu zákazky
e.Povolenie príslušného orgánu na veľkodistribúciu predmetu zákazky neoverená kópia dokladu.
f.Platné rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o registrácii (pridelenie kódov) častí predmet zákazky neoverená kópia dokladu
g.Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f) príloha č.2 Výzvy na predloženie ponuky

Predmetné VO nie je zelené VO, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.08.2022