Rekonštrukcia elektroinštalácie prízemia základnej školy

  Zadávateľ:
Základná škola s materskou školou
  Predpokladaná hodnota:
179.921,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.08.2022
  Dátum zverejnenia:
04.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Základná škola s materskou školou
IČO: 30233844
Hurbanova 27 , 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Hanuliak
Telefón: +421 911240388
Email: info@martinhanuliak.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2287
Hlavná adresa(URL): www.zshurbanova.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia elektroinštalácie prízemia základnej školy
Referenčné číslo: 1/2022/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia elektroinštalácie časti prízemia ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
179 921,34 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Podľa Prílohy č. 1 Krycí list rozpočtu a výkaz výmer.

Bližšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer, v projektovej dokumentácii a v návrhu zmluvy o dielo, ktoré tvoria samostatné prílohy tejto výzvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa:

1. Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO,

2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov,

3. Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nepripúšťa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZVO,

4. Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač deklaruje čestným vyhlásením (Príloha č. 6 týchto Súťažných podkladov) a overuje sa prostredníctvom Registra osôb zo zákazom, z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom490.html,

5. V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti,

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 ZVO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté,

7. Podľa § 114 ods. 1 hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejný obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil,
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

2. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1., resp. 2. ZVO, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za prácu rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky je považovaná realizácia alebo rekonštrukcia elektroinštalácie budov a rozvádzačov.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

- Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky.

Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:

a) Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:

I. dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte,

II. profesijného životopisu, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie a skúsenosti s realizáciou elektroinštalácií.

b) Odborne spôsobilá osoba na vykonávanie činnosti v elektrotechnike. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:

- osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti v elektrotechnike pre stupne odbornej spôsobilosti podľa § 21, § 22 a § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nemá na úhradu predmetu zákazky vyčlenené finančné prostriedky. V tejto veci je dôležité poznamenať, že po zrealizovaní verejného obstarávania bude v oznámení úspešnému uchádzačovi uvedené, že jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, kedy platnosť, účinnosť zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú iba v prípade, ak verejnému obstarávateľovi budú pridelené finančné prostriedky. V prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky, verejný obstarávateľ nevstúpi do zmluvného vzťahu a teda zmluvné strany nebudú jej obsahom viazané a nemajú právo voči sebe účtovať žiadne majetkové ani iné sankcie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.08.2022