Rekonštrukcia striech „V KAŠTIELI “ ZSS Horné Obdokovce

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.270.977,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.08.2022
  Dátum zverejnenia:
04.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriel Jaššo
Telefón: +421 376925915
Email: gabriel.jasso@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia striech „V KAŠTIELI “ ZSS Horné Obdokovce
Referenčné číslo: 09433/2022/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia striech V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech V Kaštieli ZSS Horné Obdokovce.
Kaštieľ je štvorkrídlovou dvojpodlažnou s tavbou s nádvorím. Severné, dodatočne dostavané krídlo je jednopodlažné. Konštrukcia krovu pochádza z rôznych stavebných etáp. Značná časť krovu je mladšia a pochádza z 20. storočia. Zvlášť bude potrebné ošetriť konštrukcie zo starších stavebných etáp, ktoré pochádzajú z 19.storočia, respektíve zo začiatku 20. storočia, pretože z hľadiska pamiatkovej starostlivosti sa jedná o najvzácnejšie drevené konštrukcie kaštieľa, ktoré spadajú do vyššieho stupňa ochrany.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 270 977,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia striech V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech V Kaštieli ZSS Horné Obdokovce.
Kaštieľ je štvorkrídlovou dvojpodlažnou s tavbou s nádvorím. Severné, dodatočne dostavané krídlo je jednopodlažné. Konštrukcia krovu pochádza z rôznych stavebných etáp. Značná časť krovu je mladšia a pochádza z 20. storočia. Zvlášť bude potrebné ošetriť konštrukcie zo starších stavebných etáp, ktoré pochádzajú z 19.storočia, respektíve zo začiatku 20. storočia, pretože z hľadiska pamiatkovej starostlivosti sa jedná o najvzácnejšie drevené konštrukcie kaštieľa, ktoré spadajú do vyššieho stupňa ochrany.
Na základe odborného statického posudku krovu nosná konštrukcia krovu vykazuje poruchy, ktoré je možné odstrániť počas rekonštrukcie. Rozsah škôd nie je veľký. Celkový stavebnotechnický stav krovu je dobrý. Poškodenia krovu majú najmä lokálny charakter. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že v konštrukcii krovu sa nachádzajú lokálne biologické poškodenia niektorých krokiev, lát a väzníc. Biologické poškodenia je možné riešiť protežovaním, respektíve výmenou celého prvku. Poškodenia krovu sú spôsobené najmä nefunkčnou krytinou strechy a netesnými klampiarskymi prvkami strešného plášťa. Strecha kaštieľa zateká na viacerých miestach.
Architektúra stavby sa skladá z dvoch stavebných objektov :

-SO 01 1. etapa juhovýchodné a západné krídlo
Táto časť objektu obsahuje viaceré poruchy plechov strešnej krytiny, čo má za následok zatekanie do interiéru stavby.
Strechy sú členité pôdorysne aj výškovo. Plechové strechy sú pultové so spoločnou atikou, stanové a manzardové. Podkrovie je neobytné, nezateplené väčšinou s plným debnením bez poistnej hydroizolácie.
Niektoré podlahové trámy sú v mieste nadväzujúceho podporného stĺpika ohnute, či až nalomené.

-SO 02 2. etapa severozápadné a severovýchodné krídlo
Táto časť objektu obsahuje viaceré poruchy plechov strešnej krytiny, čo má za následok zatekanie do interiéru stavby.
Strechy sú členité pôdorysne aj výškovo. Plechové strechy sú pultové so spoločnou atikou, stanové a manzardové. Podkrovie je neobytné, nezateplené väčšinou s plným debnením bez poistnej hydroizolácie.

V rámci rekonštrukcie striech sa budú realizovať predmetné stavebné práce a dodávky :

HSV práce a dodávky HSV
-Čiastočné zemné práce
-Zvislé a kompletné konštrukcie
-Úpravy povrchov
-Búranie ostatné práce a konštrukcie

PSV práce a dodávky PSV
-Konštrukcie tesárske
-Konštrukcie klampiarske
-Konštrukcie krytiny tvrdé
-Nátery

M Práce a dodávky M
-Bleskozvod - montáž
-Bleskozvod - materiál
-Elektromontáže
-Zemné práce pre napojenie nn


V cene diela musia byť obsiahnuté aj:
- náklady na odvoz a uloženie odpadu na riadenú skládku odpadu,
- náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou,
- náklady na vypratanie zariadenia staveniska,
- všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty nevyhnutné k riadnemu zrealizovaniu diela.

Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcia striech V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce bolo vydané Stavebné povolenie číslo Výst.626/2021-Ku-004 , zo dňa 11.02.2022, s právoplatnosťou 08.03.2022.

Termín realizácie: 12 mesiacov od prevzatia staveniska.
Povinná príloha zmluvy o dielo: Podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 270 977,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Uchádzač je povinný pri vypracovaní ponuky rešpektovať záväzné stanovisko a rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Nitre, poskytnuté verejným obstarávateľom.

Stavebník bude počas realizácie diela viazaný záväzným stanoviskom a rozhodnutím KPÚ Nitra.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a)
Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako trimesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)
Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu, Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením
zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. c)
Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a
miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)
Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. e)
Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f)
Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.

§ 152 ods. 1
Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. V zmysle § 32 ods. 3 uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b) ,c), e), nakoľko verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie

§ 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1 písm. a)
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača:
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- nie je a nebol vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dnu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje odstupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-pri splácaní úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
- čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie
§ 33 ods. 2
Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva.
Uchádzač/záujemca, ktorý nedisponuje dostatočnými kapacitami na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže využiť zdroje iných osôb za predpokladu, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude aj reálne používať zdroje tejto osoby.
Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b)
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie
800 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch


§ 34 ods. 1 písm. g)
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako stavbyvedúci) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje:
1.Stavbyvedúci v kategórii pozemné stavby
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní..
podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

§ 34 ods. 3
Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.08.2022 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční "on line" prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 12.07.2022 o 10,00 hod. miestneho času.
Uchádzači si môžu bezplatne nainštalovať aplikáciu ZOOM: https://zoom.us/support/download.
I
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Osoba, ktorá sa zúčastní "on line" otvárania za uchádzača musí byť oprávnená konať za uchádzača
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude
uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiveProcurement Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.e-obstaranie.sk.
Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portál IS AP UNSK Manuál.
Registrácia hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Manuály na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.08.2022