"SPŠ Jozefa Murgaša – Vybavenie auly audiovizuálnou technológiou"

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
159.505,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.08.2022
  Dátum zverejnenia:
03.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Fekiačová
Telefón: +421 948984740
Email: jana.fekiacova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"SPŠ Jozefa Murgaša – Vybavenie auly audiovizuálnou technológiou"
Referenčné číslo: 09041/2022/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
32321200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, sfunkčniť pre objednávateľa vybavenie auly audiovizuálnou technológiou, vrátane dopravy tovaru, zloženia, montáže s cieľom vzájomnej technickej komplexnej funkčnosti v súlade s projektovou dokumentáciou.
Dodanie tovaru - komponentov jednotlivých systémov je podmienené montážou a ukončením naprogramovaných
systémov do jednotlivých funkčných celkov.

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohách súťažných podkladov, najmä v prílohe č. 1 a č. 5 Zmluvy, ktorá je prílohou č. 1 Výzvy (súťažných podkladov).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
159 505,92 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, sfunkčniť pre objednávateľa vybavenie auly audiovizuálnou technológiou, vrátane dopravy tovaru, zloženia, montáže s cieľom vzájomnej technickej komplexnej funkčnosti v súlade s projektovou dokumentáciou.
Dodanie tovaru - komponentov jednotlivých systémov je podmienené montážou a ukončením naprogramovaných
systémov do jednotlivých funkčných celkov.

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohách súťažných podkladov, najmä v prílohe č. 1 a č. 5 Zmluvy, ktorá je prílohou č. 1 Výzvy (súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2022-97, kód projektu v ITMS2014+ NFP302020CDY4
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa:

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, zodpovedajúci predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, predkladať, sú: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO).
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (príloha č. 4 Výzvy).

Ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa:
§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t.j. uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti zoznamom dodávok tovaru vrátane poskytnutých služieb za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podmienka účasti bude splnená, ak uchádzač uvedeným zoznam preukáže dodanie tovarov vrátane poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, za predchádzajúcich 5 rokov, t. j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v rozsahu minimálne jednej zrealizovanej samostatnej zákazky - plnenia, týkajúceho sa zabezpečenia tovarov spojených s montážou a inštaláciou audiovizuálnych technológii vrátane zabezpečenia ich komplexnej funkčnosti v hodnote min. 70.000,00 € bez DPH.
Za tovary a služby rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje dodávka audiovizuálnej (AV) technológie (napr. videoprojekcie, obrazovky, kamery, TV osvetlenia, ozvučenie a nadradené diaľkové ovládanie AV technológií) spojenej s ich montážou a inštaláciou vrátane zabezpečenia ich komplexnej funkčnosti.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov /výzvy na predkladanie ponúk/ a ich príloh, najmä prílohy č. 1 a č. 5 Zmluvy.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na web. adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:

- čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné,

- jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. časti jednotného európskeho dokumentu.


3. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zameranéna sociálne aspekty.

4. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.08.2022