„Mlieko a smotana“

  Zadávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
  Predpokladaná hodnota:
6.220,65 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2022 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.08.2022
  Dátum zverejnenia:
03.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
IČO: 00397687
Bernolákova 1, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Polyák
Telefón: +421 918664015
Fax: +421 252496134
Email: peter.polyak@stuba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/8191/show
Hlavná adresa(URL): https://www.stuba.sk/sk/fakulty/ucelove-zariadenia/ucelove-zariadenie-studentske-domovy-a-jedalne-stu.html?page_id=674
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Mlieko a smotana“
Referenčné číslo: 3133/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
15510000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. ZoVO - zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy (Rámcová dohoda) v zmysle §83 zákona č. 343/2015 Z. z. ZoVO s primeraným použitím ustanovení o kúpnej zmluve podľa §409 a následných ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na predmet zákazky.

Dodanie tovaru Mlieko a smotana pre Študentské jedálne ÚZ ŠDaJ v rozsahu požadovaného množstva a sortimentu uvedeného v jednotlivých objednávkach objednávateľa a v súlade s Prílohou č.3, súťažných podkladov, resp. ekvivalent.

Hlavné miesto dodania tovaru:
Študentská jedáleň Jura Hronca , Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1,
Študentská jedáleň Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava 3,
Študentská jedáleň SvF, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 1,
Študentská jedáleň Vazovova, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1,
Študentská jedáleň SjF, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava.

Verejný obstarávateľ vyžaduje dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti potravín.

Bližšie viď súťažné podklady.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 220,65 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané celkové množstvo tovaru je uvedené v Prílohe č.3 súťažných podkladov, pričom nie je záväzné pre plnenie Dohody, t.j. predávajúci sa zaväzuje tovar dodať v množstvách a spôsobom v súlade s Článkom III. Dohody.
Verejný obstarávateľ požaduje dodávať objednaný predmet zákazky/Dohody vo vysokej kvalite, v bezchybnom stave, vyhovujúci hygienickým a ostatným normám a manažérskym systémom v oblasti bezpečnosti potravín, v predpísaných obaloch, v objeme, v množstve a termínoch uvedených v jednotlivých objednávkach, a to v pracovných dňoch v týždni od 6:00 hod. do 9:00 hod.. Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky podľa vyhlášky č. 127/2012 Z.z. v platnom znení o označovaní potravín riadne zabalený a označený štítkom, na ktorom bude uvedený názov tovaru, názov výrobcu, dátum výroby a dátum / doba spotreby, zloženie. Ak nebude možné uvedenú požiadavku splniť s ohľadom na charakter alebo druh tovaru, predmetné údaje budú uvedené na dodacích listoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.
Predávajúci sa zaväzuje, že predmet Dohody dodá najneskôr do 24 hodín, vo výnimočných prípadoch do 12 hodín od doručenia objednávky na miesto dodania.

Bližšie podrobnosti viď súťažné podklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e), f) ZoVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Ustanovenie §11 ZoVO týmto nie je dotknuté. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí v Zozname hospodárskych subjektov a v Registri osôb so zákazom vedenými Úradom pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ k splneniu podmienok účasti od uchádzačov požaduje predložiť:
kópiu platného rozhodnutia o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR alebo uvedie vo svojej ponuke informácie, najmä internetovú adresu potrebnú pre prístup do tejto databázy. Z predložených potvrdení musí byť zrejmé, že prevádzka uchádzača spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu predmetu zákazky a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie.

Úspešný uchádzač predloží pri podpise zmluvy:
-čestné prehlásenie uchádzača o tom, že bude dodávať iba predmet zákazky od výrobcu, ktorý je držiteľom rozhodnutia o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
-kópiu platného osvedčenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR alebo platnej legislatívy. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, uchádzač predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky.
-kópiu platného certifikátu bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 (STN EN ISO 22000 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín) alebo Značky kvality alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou), ak je jeho držiteľom.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.08.2022