Chlieb, pečivo

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
7.179,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.08.2022
  Dátum zverejnenia:
03.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
IČO: 00351806
Jilemnického 24, 91250 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: janka.balajova@sosostn.sk
Telefón: +421 326509713
Email: janka.balajova@sosostn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.sosostn.sk
Hlavná adresa(URL): www.sosostn.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Chlieb, pečivo
II.1.2) Hlavný kód CPV
15811100-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodanie rôznych druhov pečiva, koláčov, chleba a iných pekárskych výrobkov - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
7 179,80 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
PHZ 7 179,80 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 8 383,26 EUR s DPH. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Dodanie rôznych druhov pečiva, koláčov, chleba a iných pekárskych výrobkov - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: HZ 7 179,80 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 8 383,26 EUR s DPH. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
HZ 7 179,80 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 8 383,26 EUR s DPH. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.08.2022