ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
170.642.789,24 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2022 08:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.07.2022
  Dátum zverejnenia:
03.08.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Ohrádková
Telefón: +421 220293156
Email: ohradkova.lubica@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v železničnej doprave
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné
Referenčné číslo: 31893/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45234100-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné", ktoré predstavuje elektrifikáciu existujúcej jednokoľajnej železničnej trate jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV a zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie zariadení a stavieb železničnej infraštruktúry na úseku Bánovce nad Ondavou Humenné v dĺžke 33,5 km.
2. Zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie predstavuje najmä predelektrifikačné úpravy, výstavbu zabezpečovacích zariadení 3. kategórie, rekonštrukcie a úpravy zariadení a stavieb železničného zvršku a spodku, ako aj ostatné požadované práce podľa projektovej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom (pre dve časti diela) a podľa projektovej dokumentácie požadovanej vyhotoviť a dodať v rámci tejto zákazky (pre jednu časť diela).
3. Dielo "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" pozostáva z 3 častí diela (3 stavieb) nasledovne:
Dielo "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné"
Stavba A "ŽST Bánovce nad Ondavou (mimo) - ŽST Strážske (vrátane), KRŽZ, koľ. č. 1"
Stavba B "ŽST Michalovce staničné zabezpečovacie zariadenie"
Stavba C "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné"
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
170 642 789,24 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45234116-2
45231400-9
45234115-5
45310000-3
71320000-7
71311230-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK041
SK042
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miesto poskytnutia služieb pre stavbu A je Bratislava.
Miesto uskutočnenia stavebných prác diela je: Traťový úsek Humenné - Strážske - Michalovce - Bánovce nad Ondavou.
II.2.4) Opis obstarávania
1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné", ktoré predstavuje elektrifikáciu existujúcej jednokoľajnej železničnej trate jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV a zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie zariadení a stavieb železničnej infraštruktúry na úseku Bánovce nad Ondavou Humenné v dĺžke 33,5 km.
2. Zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie predstavuje najmä predelektrifikačné úpravy, výstavbu zabezpečovacích zariadení 3. kategórie, rekonštrukcie a úpravy zariadení a stavieb železničného zvršku a spodku, ako aj ostatné požadované práce podľa projektovej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom (pre dve časti diela) a podľa projektovej dokumentácie požadovanej vyhotoviť a dodať v rámci tejto zákazky (pre jednu časť diela).
3. Dielo "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" pozostáva z 3 častí diela (3 stavieb) nasledovne:
Dielo "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné"
Stavba A "ŽST Bánovce nad Ondavou (mimo) - ŽST Strážske (vrátane), KRŽZ, koľ. č. 1"
Stavba B "ŽST Michalovce staničné zabezpečovacie zariadenie"
Stavba C "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné"
4. Hlavným účelom zákazky je zvýšiť parametre trate na elektrifikovanom úseku trate a k splneniu tohto účelu obstarávateľ požaduje:
- vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie vrátane zabezpečenia súvisiacej inžinierskej činnosti a uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie dodanej úspešným uchádzačom pre stavbu A "ŽST Bánovce nad Ondavou (mimo) - ŽST Strážske (vrátane), KRŽZ, koľ. č. 1",
- uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom pre stavbu B "ŽST Michalovce staničné zabezpečovacie zariadenie",
- uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom pre stavbu C "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné".
5. Obstarávateľ požaduje pri realizovaní diela "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné", aby jednotlivé prvky diela boli kompatibilné a dielo (všetky tri stavby) bolo odovzdané obstarávateľovi po jeho zrealizovaní ako jeden funkčný celok.
6. Ide o zmiešanú zákazku podľa § 30 ods. 1 ZVO a to o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) v stavbe A zabezpečuje aj vypracovanie DSPRS, zabezpečenie IČ pre DSPRS a zabezpečenie MPV.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
170 642 789,24 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 810
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Plán obnovy a odolnosti
II.2.14) Doplňujúce informácie
Obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať obstarávateľovi:
- predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo
- doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

K bodu III 1.2) tohto oznámenia uvádzame, že ekonomické a finančné postavenie požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.

K bodu III.1.3) tohto oznámenia uvádzame, že technickú alebo odbornú spôsobilosť požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 34 ods. 1 písm. a), b), g) a j) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 500 000 (päťstotisíc) EUR.
Spôsoby zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia na adresu obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a označením "Neotvárať".

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. Na riadne plnenie Zmluvy skupina dodávateľov, v prípade prijatia ich ponuky, je povinná vytvoriť určitú právnu formu. Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, akú právnu formu majú vytvoriť v prípade prijatia ich ponuky. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.10.2022 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2022 09:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 5.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je prístupné iba uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Prístupnosťou otvárania ponúk pre uchádzačov sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
Otváranie ponúk sa vzhľadom na uvedené realizuje bez fyzickej prítomnosti uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V tejto reverznej verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 91 v spojení s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO. Obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotení ponúk u uchádzača na prvom mieste v poradí. V prípade vylúčenia uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí postupuje obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk uchádzača/uchádzačov umiestnených ako ďalších v poradí, analogicky tak, že vždy vyhodnocuje ďalšieho uchádzača umiestneného ako prvého v poradí v novo zostavenom poradí.
2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému
elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5. Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Obstarávateľ
nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým
podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z..
6. Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s
prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
Prepočet bude uvedený na samostatnej strane listu, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JEDu a nemôže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u.
Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie.
8. V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží dokumenty a doklady uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obstarávateľa.
9. V bode II.2.7.) je uvedená doba maximálne 810 kalendárnych dní. Táto doba nie je odo dňa uzavretia Zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.07.2022