Stavebné úpravy buniek č. 6 v objekte ubytovne Kopčany

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
208.333,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.08.2022
  Dátum zverejnenia:
02.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Némethová
Telefón: +421 903507435
Email: maria.nemethova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy buniek č. 6 v objekte ubytovne Kopčany
Referenčné číslo: MAGS OVO 57709/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy ôsmich obytných buniek č. 6 (046 -116) podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Výkaz výmer s presnou špecifikáciou požadovaných prác a materiálov na jednu ubytovaciu bunku tvorí Prílohu č. 2 výzvy. Požadované práce sa budú realizovať v priebehu cca dvoch mesiacov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo zabezpečenia prevádzky ubytovne.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
208 333,33 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
realizácia izolácie proti vode, bežné opravy a údržba, inštalácia zdravotechnických zariadení, elektromontážne práce, oprava a údržba ústredného vykurovania, realizácia keramických obkladov, realizácia povlakových podláh, maliarske práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce.
b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 ZVO:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO, t. j. zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola
vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené,

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: ad 1.) Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác v minimálnej kumulatívnej hodnote 400 000 EUR bez DPH.

Za obdobnú zákazku sa považuje zákazka, predmetom ktorej bola stavebná rekonštrukcia alebo realizácia nových stavebných prác týkajúcich sa pozemných stavieb. Môže ísť najmä o nasledovné práce: stavebné práce na stavbe/rekonštrukcií bytových domov, budov pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, budovy pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie. Pod prácami rovnakého alebo obdobného charakteru sa rozumejú nasledovné práce: realizácia izolácie proti vode, bežné opravy a údržba, inštalácia zdravotechnických zariadení, elektromontážne práce, oprava a údržba ústredného vykurovania, realizácia keramických obkladov, realizácia povlakových podláh, maliarske práce.
V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. V prípade, ak obsahuje referencia alebo dôkaz o plnení stavebných prác stavebné práce, ktoré sú aj iné ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, vyčísli, odčlení a započíta iba finančný objem za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru týkajúceho sa predmetu zákazky.

ad 2.) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO t.j. uchádzač musí preukázať, že disponuje osobou, ktorá má doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch, a to osvedčenie vydané SKSI pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním 10 - Pozemné stavby. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search ).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne cez IS Josephine na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29062/summary
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.08.2022