Oprava stúpacieho rozvodu

  Zadávateľ:
Dom tretieho veku
  Predpokladaná hodnota:
25.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2022 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.08.2022
  Dátum zverejnenia:
02.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dom tretieho veku
IČO: 30842344
Poloreckého 2 , 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Klimovská
Telefón: +421 232333614
Email: riaditel@dtv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava stúpacieho rozvodu
II.1.2) Hlavný kód CPV
45332000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletná výmena stúpacieho rozvodu, ktorý zabezpečuje prívod pitnej vody do bytových jednotiek zariadenia v objekte verejného obstarávateľa.
Vzhľadom na vek a nevyhovujúci súčasný stav (netesnenie spojov, časté úniky vody) ležatých a stúpacích rozvodov vnútorného vodovodu, kanalizácie a vzduchotechniky sa navrhuje ich kompletná výmena za nové.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Opis predmetu zákazky s podrobnou špecifikáciou je súčasťou Prílohy č. 1 Návrh plnenia kritérií. Obhliadka predmetu zákazky je možná každý pracovný deň od 09:00 do 16:00 po telefonickom dohovore.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
a)podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky.
b)podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a)Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou ponukovou cenou na predloženie dokladov nevyhnutných na overenie splnenia tých podmienok účasti, ktoré si nevie verejný obstarávateľ overiť sám z verejne prístupných zdrojov (napr. na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie dokladu o oprávnení podnikať živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra, príp. registra právnických osôb a podnikateľov). V prípade, že uchádzač s najnižšou cenou nepreukáže splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača druhého v poradí. Tento postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
b)Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najlepším návrhom na plnenie kritérií, ktorý preukázal splnenie stanovených podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
c)Informácia o výsledku procesu obstarávania a vyhodnotenia cenových ponúk bude uchádzačom zaslaná elektronicky.
d)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. O takomto postupe bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením. V prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť pri podpise zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť s ďalším uchádzačom v poradí postup podľa písm. a) tohto bodu výzvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.08.2022