Zhotovenie a dodanie PD na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky 2772022

  Zadávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
33.333,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.07.2022
  Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: osoba poverená verejným obstarávateľom
Telefón: +421 267295147
Email: anna.narodova@euba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.euba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zhotovenie a dodanie PD na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky 2772022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky:
I. Prípravná dokumentácia
a.Zameranie existujúceho stavu vrátane častí stavby dotknutých navrhovanými úpravami.
b.Inventarizácia hodnotných prvkov a súčastí stavby s návrhom ich obnovy a prezentácie.
c.Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na obnovu objektu.
d.Stavebno-technický a statický posudok.

Ekonomická univerzita v Bratislave disponuje a poskytne:
-projektovú dokumentáciu objektu (architektonické a stavebné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady, statika, vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody),
-vypracovanú prípravnú dokumentáciu umelecko-remeselných prác s návrhom umelecko-remeselnej obnovy fasád, ktorý obsahuje vyhodnotenie existujúceho stavu fasád, navrhovaný rozsah a technologický postup obnovy fasád a dokumentáciu vykonaného sondážneho prieskumu omietkových a náterových vrstiev fasád z roku 2014.
-Štúdiu využiteľnosti objektu z roku 2019.

II. Projektová dokumentácia (ďalej len PD) vyhotovenie jednostupňovej projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu pre stavebné povolenie, vrátane výkazu výmer. Súčasťou PD bude aj dokument, preukazujúci energetickú hospodárnosť ex ante - projektové energetické hodnotenie.

III. Zabezpečenie inžinierskej činnosti
Dodanie právoplatného rozhodnutia na realizáciu stavby (stavebné povolenie) vydané príslušným stavebným úradom a vydanie kolaudačného rozhodnutia po realizácii diela (do 30 dní po ukončení realizácii diela).

IV. Súčinnosť pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa a pri podaní žiadosti o čerpanie zdrojov z Plánu obnovy
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky bude podkladom pre podanie žiadosti o čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a zapojenie sa do výzvy: Vyzva-1-obnova-budov.pdf (mindop.sk)

V. Autorský dohľad nad realizáciou stavby
Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
33 333,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky:
I. Prípravná dokumentácia
a.Zameranie existujúceho stavu vrátane častí stavby dotknutých navrhovanými úpravami.
b.Inventarizácia hodnotných prvkov a súčastí stavby s návrhom ich obnovy a prezentácie.
c.Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na obnovu objektu.
d.Stavebno-technický a statický posudok.

Ekonomická univerzita v Bratislave disponuje a poskytne:
-projektovú dokumentáciu objektu (architektonické a stavebné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady, statika, vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody),
-vypracovanú prípravnú dokumentáciu umelecko-remeselných prác s návrhom umelecko-remeselnej obnovy fasád, ktorý obsahuje vyhodnotenie existujúceho stavu fasád, navrhovaný rozsah a technologický postup obnovy fasád a dokumentáciu vykonaného sondážneho prieskumu omietkových a náterových vrstiev fasád z roku 2014.
-Štúdiu využiteľnosti objektu z roku 2019.

II. Projektová dokumentácia (ďalej len PD) vyhotovenie jednostupňovej projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu pre stavebné povolenie, vrátane výkazu výmer. Súčasťou PD bude aj dokument, preukazujúci energetickú hospodárnosť ex ante - projektové energetické hodnotenie.

III. Zabezpečenie inžinierskej činnosti
Dodanie právoplatného rozhodnutia na realizáciu stavby (stavebné povolenie) vydané príslušným stavebným úradom a vydanie kolaudačného rozhodnutia po realizácii diela (do 30 dní po ukončení realizácii diela).

IV. Súčinnosť pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa a pri podaní žiadosti o čerpanie zdrojov z Plánu obnovy
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky bude podkladom pre podanie žiadosti o čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a zapojenie sa do výzvy: Vyzva-1-obnova-budov.pdf (mindop.sk)

V. Autorský dohľad nad realizáciou stavby
Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
33 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) alebo čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom.
1.2Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
1.3Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v súlade s § 152 ZVO,
b)uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
1.4Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.3b) tejto časti vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.5Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
1.6Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo čestným vyhlásením) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia Verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
1.7 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.08.2022 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445403.
Podmienkou pre úspešné predkladanie žiadosti o účasť/ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu
prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese :
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

2.) Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO
umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445403, čím
verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné)..

4.) Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Uchádzač môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk.
Verejný obstarávateľ v prípade predloženia JED-u povoľuje v časti IV. Jednotného európskeho dokumentu vyplniť oddiel tzv. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

5.) Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.07.2022