Oprava rozvodov vonkajšieho osvetlenia na vonkajšom parkovisku

  Zadávateľ:
Slovenské národné divadlo
  Predpokladaná hodnota:
105.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.07.2022
  Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské národné divadlo
IČO: 00164763
Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Škopeková
Telefón: +421 220472180 / 220472181
Email: ovo@snd.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445402
Hlavná adresa(URL): http://www.snd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava rozvodov vonkajšieho osvetlenia na vonkajšom parkovisku
Referenčné číslo: 4/ZNH/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je Oprava rozvodov verejného osvetlenia na vonkajšom parkovisku novej budovy SND v zmysle tejto výzvy, projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
105 500,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
V súlade s projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer.

Obhliadka: Záujemcom sa odporúča, vzhľadom na špecifickosť miesta, ako aj špecifikovanie presného množstva a rozsahu prác, vykonať obhliadku miesta plnenia, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idú na ťarchu uchádzača. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú informácie na telefónnom čísle, alebo priamo u zodpovednej osoby: Michal Dobre, tel.: +421 220 472 210, email: michal.dobre@snd.sk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).
Uchádzač preukazuje splnenie týchto podmienok dokladmi podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) zákona, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona, resp. zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením; v takom prípade doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvného vzťahu/vystavením objednávky.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Záujemcom/uchádzačom môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy o poskytovaní služieb a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy o poskytovaní služieb.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie (verzia 18.0), vedenom a sprístupnenom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom na webovom sídle https://www.uvo.gov.sk/ (ďalej len systém EVO). Podrobnejšie informácie o systéme EVO sú uvedené v aktuálnych príručkách, ktoré sú verejne prístupné na portáli EVO (Viac o IS EVO verzia 18.0) v časti PRÍRUČKY https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f7.html a v časti VIDEONÁVODY
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html.
3. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľnej podobe) sú v súlade so zákonom od zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk prístupné v rámci systému EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa na portáli http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/445402.
4. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľské konto zriadené v systéme EVO počas celého procesu VO.
5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
6. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
7. Verejný obstarávateľ uskutoční najprv vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v súlade so zákonom a touto výzvou.
8. Úspešný uchádzač musí mať pred uzatvorením zmluvného vzťahu splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úspešný uchádzač/dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora aj vo vzťahu k svojim subdodávateľom v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.
9. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti.
Predložením ponuky uchádzač súčasne vyjadruje súhlas so všetkými požiadavkami a podmienkami podľa tejto výzvy.
10. Termín plnenia / Dodacia lehota od vystavenia objednávky: do 30 dní.
11. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v podobe skenu podpísaného dokumentu.
12. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti do 30 (tridsať) dní od doručenia faktúry objednávateľovi, vystavenej po kompletnej realizácií a odovzdaní predmetu zákazky (verejnému obstarávateľovi). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
13. Uchádzači predložia svoje ponuky s nasledovným obsahom:
- Nacenený výkaz výmer všetky položky vrátane ceny celkom bez DPH a s DPH v Eur na dve desatinné miesta.
- Doklady preukazujúce podmienky účasti osobné postavenie, resp. čestné vyhlásenie, že spĺňajú uvedené podmienky ku dňu predkladania ponúk.
- Vyplnené formuláre podľa vzorov zverejnených v profile k tejto zákazke.
Všetky súčasti ponúk predložia uchádzači formou skenov dokumentov, podpísaných osobami, oprávnenými konať v mene uchádzačov.
14. Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.07.2022