„Dodávka technologickej stavby – výmena stredotlakej regulačnej stanice plynu “

  Zadávateľ:
Zoologická záhrada
  Predpokladaná hodnota:
11.485,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.07.2022
  Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Zoologická záhrada
IČO: 00179710
Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Szemzö - energetik
Telefón: +421 903207702
Email: verejne.obstaravanie@zoobratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.zoobratislava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Dodávka technologickej stavby – výmena stredotlakej regulačnej stanice plynu “
Referenčné číslo: ZNH03/2022/EVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45333100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Dodávka, montáž a oživenie regulačnej a meracej stanice plynu v prevedení jednoradová jednostupňová.
Ponuka zahŕňa kompletnú dodávku technologického celku spolu s uspôsobením na platnú legislatívu týkajúcu sa energetiky, súvisiacich zákonov, vyhlášok, nariadení, technických noriem a platných štandardov.
p1nominal = 300 kPa
p2 = 2,0 kPa
Q2 = 40 Nm3 určené na základe meradla vo vlastníctve SPP
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
11 485,70 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka, montáž a oživenie regulačnej a meracej stanice plynu v prevedení jednoradová jednostupňová.
Ponuka zahŕňa kompletnú dodávku technologického celku spolu s uspôsobením na platnú legislatívu týkajúcu sa energetiky, súvisiacich zákonov, vyhlášok, nariadení, technických noriem a platných štandardov.
p1nominal = 300 kPa
p2 = 2,0 kPa
Q2 = 40 Nm3 určené na základe meradla vo vlastníctve SPP
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: -uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

-Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.
-uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu .
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č.4 tejto výzvy
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.07.2022