„WIFI pre Teba II - Obec Bruty“

  Zadávateľ:
Obec Bruty
  Predpokladaná hodnota:
9.788,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.07.2022
  Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bruty
IČO: 00308820
Bruty 111, 94355 Bruty
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Hubač
Telefón: +421 905613315
Fax: +421 35367531411
Email: koodis.sala@koodis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
KOODIS spol. s r.o.
IČO: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„WIFI pre Teba II - Obec Bruty“
II.1.2) Hlavný kód CPV
45314000-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zriadenie prístupových bodov WIFI v Obci Bruty.
I. Požadované technické parametre pre prístupový bod:
-Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,
-Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov,
-Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,
-Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management),
-Súlad s 802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) štandardom,
-Podpora 802.1x IEEE štandardu,
-Podpora 802.11r IEEE štandardu,
-Podpora 802.11k IEEE štandardu,
-Podpora 802.11v IEEE štandardu,
-Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,
-Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output),
-Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program),
-Súčasťou dodávky je: projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom.
Špecifikácia je podrobnejšie popísaná v prílohe č.1

II. Počet a rozmiestnenie prístupových bodov je uvedený v prílohe č.2
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
9 788,52 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Špecifické parametre pre prístupové body (externé/interné), ktoré je potrebné použiť pri prieskume trhu a vo verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač musí zabezpečiť dodanie a inštaláciu špecifických parametrov.
-Max výška dotácie je 14 250 EUR
-Realizácia hlavnej aktivity musí byť dokončená najneskôr do 31.10.2023,
-Max cena na 1ks prístupového bodu EXTERNÉHO je 1500 EUR s DPH
-Max cena na 1 ks prístupového bodu INTERNÉHO je 1000 EUR s DPH
-Predbežné umiestnenie prístupových bodov je potrebné zakresliť/označiť na mape obce
Špecifické parametre na inštaláciu bezdrôtových prístupových bodov:
-Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh
-Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov
-Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov
-Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management)
-Súlad s 802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) štandardom
-Podpora 802.1x IEEE štandardu
-Podpora 802.11r IEEE štandardu
-Podpora 802.11k IEEE štandardu
-Podpora 802.11v IEEE štandardu
-Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby
-Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output)
-Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program)
-Súčasťou dodávky bude: projektová dokumentácia ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaná infraštruktúra 2014 2020
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží nasledovné doklady:
1. Uchádzač predkladá doklad, ktorý oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu (stačí kópia),
2. Uchádzač predkladá čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v inom štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
3. Doklady v bode 1 až 2 je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený v Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie a že skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne predkladania cenových ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.07.2022