Vybudovanie nových hydrogeologických (monitorovacích) vrtov a realizácia súvisiacich technických prác

  Zadávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
  Predpokladaná hodnota:
837.541,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.07.2022
  Dátum zverejnenia:
01.08.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31753604
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol KraJči
Telefón: +421 907409793
Email: pavol.krajci@agency4academy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444433
Hlavná adresa(URL): https://geology.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybudovanie nových hydrogeologických (monitorovacích) vrtov a realizácia súvisiacich technických prác
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
71351730-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie nových hydrogeologických (monitorovacích) vrtov a realizácia súvisiacich technických prác v rámci projektov financovaných z EŠIF zameraných na skúmanie environmentálnych záťaží v rôznych lokalitách Slovenska (západné, stredné a východné Slovensko) pričom v prípade stredného Slovenska (Logický celok č. 2) ide o potvrdenú environmentálnu záťaž a v prípade západného a východného Slovenska (Logický celok č. 1 a č. 3) ide o predpokladané environmentálne záťaže.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
837 541,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1: Západné Slovensko
Časť č.: 1/3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71351913-6
71351730-9
71351900-2
60000000-8
76470000-8
45120000-4
45121000-1
45122000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vybrané lokality Trnavského a Trenčianskeho kraja v zmysle Opisu predmetu zákazky a Prílohy č. 1 Súťažných podkladov (Ilava, Senica, Prašník).
II.2.4) Opis obstarávania:
Výsledkom realizácie zákazky bude realizácia 22 hydrogeologických monitorovacích vrtov a 14 dočasne zapažených mapovacích vrtov o sumárnej metráži 463 bm, vrátane realizácie štyroch hydrodynamických skúšok a geodetického zamerania všetkých objektov vrátane odberných miest. Priemerná hĺbka vrtu bude 10 metrov, na jednej lokalite (Prašník) bude priemerná hĺbka zabudovaných vrtov do 50 m, priemerná hĺbka mapovacieho vrtu je 10 m. Situovanie geologických, resp. technických prác v teréne, geologická kontrola a usmerňovanie prác, metodická kontrola a preberanie prác budú koordinované ŠGÚDŠ. Počet zabudovaných vrtov a mapovacích vrtov sa môže meniť v závislosti od dostupnosti v teréne, prípadne vlastníckych vzťahov, celková projektovaná metráž nebude prekročená. Súčasťou technických prác je aj riešenie stretov inžinierskych sietí v mieste lokalizácie navrhovaných vrtov.

Presná špecifkácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
98 560,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP KŽP - Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 ŠGÚDŠ (skratka GPPEZ3)
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2: Banskobystrický kraj Predajná
Časť č.: 2/3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71351913-6
71351730-9
71351900-2
60000000-8
45120000-4
76470000-8
45121000-1
45122000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Predajná (BBSK) v zmysle Opisu predmetu zákazky pre Logický celok č. 2
II.2.4) Opis obstarávania:
Výsledkom zákazky bude realizácia 16 trvalo zabudovaných hydrogeologických (monitorovacích) vrtov s predpokladanou priemernou hĺbkou cca 50 (max. 100 m p.t.) o sumárnej metráži 1 200 bm; 3 trvalo zabudovaných hlbokých hydrogeologických vrtov s hĺbkou cca 250 m p.t. / vrt a sumárnou metrážou 750 bm; 20 dočasne zabudovaných mapovacích (prieskumných) vrtov do max. projektovanej hĺbky 20,0 až 40,0 m p.t. (maximálne 1,0 m do pevných karbonátových hornín mezozoika v podloží) o sumárnej metráži 600 bm; 4 dočasne zabudovaných šikmých mapovacích (prieskumných) vrtov s predpokladanou hĺbkou 40 až 60 m p.t. / vrt a sumárnou metrážou 240 bm; karotážne geofyzikálne práce; 5 hydrodynamických skúšok; geodetické zameranie všetkých objektov vrátane odberných miest; súvisiace práce (preprava techniky, materiálu a osôb, príprava pracoviska a úprava lokality, likvidácia vzniknutého odpadu)

Dočasné zabudovanie prieskumných vrtov bude vykonané iba v prípade narazenia hladiny podzemnej vody. Zabudovanie bude pozostávať z perforovanej umelohmotnej rúry 70 - 110 mm. Situovanie geologických, resp. technických prác v teréne, geologická kontrola a usmerňovanie prác, metodická kontrola a preberanie prác budú koordinované ŠGÚDŠ. Počet zabudovaných vrtov a mapovacích vrtov sa môže meniť v závislosti od dostupnosti v teréne, prípadne vlastníckych vzťahov, celková projektovaná metráž nebude prekročená. Súčasťou technických prác je aj riešenie stretov inžinierskych sietí v mieste lokalizácie navrhovaných vrtov.

Presná špecifkácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
706 912,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP KŽP - Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 ŠGÚDŠ (skratka GPPEZ3)
Časť: 3
II.2.1) Názov
Logický celok č. 3: Bradejov
Časť č.: 3/3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71351913-6
71351730-9
71351900-2
60000000-8
76470000-8
45120000-4
45121000-1
45122000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Areál priemyselnej aglomerácie mesta Bardejov (býv. Bardejovské strojárne ZŤS) v zmysle Opisu predmetu zákazky pre Logický celok č. 3
II.2.4) Opis obstarávania:
Výsledkom realizácie zákazky bude realizácia 6 hydrogeologických monitorovacích vrtov a 9 dočasne zapažených mapovacích vrtov o sumárnej metráži 150 bm, vrátane realizácie dvoch hydrodynamických skúšok a geodetického zamerania všetkých objektov vrátane odberných miest. Priemerná hĺbka hydrogeologického vrtu bude 10 metrov, priemerná hĺbka mapovacieho vrtu je 10 m. Situovanie geologických, resp. technických prác v teréne, geologická kontrola a usmerňovanie prác, metodická kontrola a preberanie prác budú koordinované ŠGÚDŠ. Počet zabudovaných vrtov a mapovacích vrtov sa môže meniť v závislosti od dostupnosti v teréne, prípadne vlastníckych vzťahov, celková projektovaná metráž nebude prekročená. Súčasťou technických prác je aj riešenie stretov inžinierskych sietí v mieste lokalizácie navrhovaných vrtov.

Presná špecifkácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 069,03 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP KŽP - Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 ŠGÚDŠ (skratka GPPEZ3)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií alebo podľa § 39 (Jednotný európsky dokument) zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Na preukázanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní požaduje preukázanie oprávnenia poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní) doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní predkladá v ponuke.

Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti dokladá uchádzač v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe.

Podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je verejne prístupný na webovom sídle úradu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 34 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti alebo podľa § 39 (Jednotný európsky dokument) zákona o verejnom obstarávaní. Doklady musia byť predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie, okrem referencií vystavených v súlade s § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Zoznam služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky poskytnutých za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Pre všetky časti zákazky: Pod pojmom rovnaký alebo obdobný charakter služieb sú myslené:
technické (vrtné) práce vykonávané pre: geologický prieskum environmentálnych záťaží alebo znečistenia geologického prostredia, identifikáciu environmentálnych záťaží, monitorovanie životného prostredia, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej podmienky účasti požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti požadovanej verejným obstarávateľom predložením zoznamu poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača resp. osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať:
- identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, (kontaktná osoba, telefonické spojenie, e-mailové spojenie),
- názov a stručný opis poskytnutej zákazky,
- zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR,
- lehotu poskytnutia služby.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo údaje uvedené uchádzačom overiť a v prípade zistenia nepravdivých alebo pozmenených informácií.

Údaje o obdobných zákazkách a ich objeme majú preukázať schopnosť uchádzača poskytovať jednotlivé odborné služby (činnosti) kvalitne, na požadovanej profesionálnej úrovni. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obe časti zákazky:

Uchádzač zoznamom poskytnutých služieb preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania úspešne realizoval zákazky týkajúce sa technických (vrtných) prác zameraných na: geologický prieskum environmentálnych záťaží alebo znečistenia geologického prostredia, identifikáciu environmentálnych záťaží, monitorovanie životného prostredia, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia. v celkovom sumárnom objeme minimálne vo výške predpokladanej hodnoty danej časti alebo súčtu častí predmetu zákazky, o ktoré sa uchádzač uchádza.

Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 resp. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31. 12. za príslušný rok. Za rok 2022 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia súťaže t.j. zverejnenia oznámenia v oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "oznámenie"), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.08.2022 09:30
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v zmysle §52 ods. 2 realizované sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejná súťaž sa zadáva nadlimitným postupom podľa §66 ods. 7 písm. b) ZVO a je realizovaná systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO (elektronická platforma) na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk / +421 2 209 25 100

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ rovnako neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorého konečný užívateľ výhod je verejný funkcionár podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške:
Pre logický celok č. 1: 3.000 EUR
Pre logický celok č. 2: 10.000 EUR
Pre logický celok č. 3: 1.000 EUR

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch (bod 15 Zábezpeka)

6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") je zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

7. Predmetné verejné obstarávanie je nadlimitnou zákazkou, ktorá je realizovaná postupom super reverznej verejnej súťaže.

8. V prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa (napr. ak verejný obstarávateľ
neuzavrie s poskytovateľom zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu predmetu obstarávania alebo ak proces verejného obstarávania v rámci kontroly poskytovateľom nenávratného finančného príspevku nebude schválený) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie resp. odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom / uchádzačmi.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.07.2022