Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MŽP SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
32.130,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.07.2022
  Dátum zverejnenia:
29.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO: 42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Lojdlová
Telefón: +421 259562184
Email: martina.lojdlova@enviro.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716
Hlavná adresa(URL): https://www.minzp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MŽP SR
Referenčné číslo: 2/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
79530000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie tlmočníckej techniky a súvisiacich tovarov a služieb. Tlmočnícke služby sa budú vykonávať ústne. Prekladateľské služby sa budú vykonávať v písomnej forme. Prekladateľské a tlmočnícke služby budú zabezpečené podľa povahy podujatia pre potreby verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
32 130,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie tlmočníckej techniky a súvisiacich tovarov a služieb. Tlmočnícke služby sa budú vykonávať ústne. Prekladateľské služby sa budú vykonávať v písomnej forme. Prekladateľské a tlmočnícke služby budú zabezpečené podľa povahy podujatia pre potreby verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk "Opis predmetu zákazky" a je súčasťou zverejnených dokumentov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako zákon o verejnom obstarávaní), t. j. musí byť oprávnený poskytovať služby v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o oprávnení poskytovať služby (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.

Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ
požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto
bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nesmie mať
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia v rámci zákazky sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy - IS EVO. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: štátny jazyk, t. j. slovenský jazyk alebo český jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

2. Doplnenie bodu II.1.2 výzvy: 79540000 - 1 Tlmočnícke služby

3. V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie:
- príslušnú sadzbu DPH platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla ver. obstarávateľa (v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH) a súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní,
- ako aj všetky poplatky a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.

4. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti
podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

5. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

6. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk.

7. Hlavné miesto poskytnutia služieb: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. V prípade tlmočenia bude o mieste a čase tlmočenia verejný obstarávateľ informovať poskytovateľa služieb s primeraným časovým predstihom (minimálne 24 hodín) tak, aby sa tlmočník mohol včas pripraviť na tlmočnícku akciu.

8. Výsledok verejného obstarávania: Rámcová dohoda uzavretá podľa § 2 ods. 5 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predložením
ponuky uchádzač vyjadruje súhlas so znením Rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č.4 tejto výzvy na predkladanie ponúk a deklaruje, že voči jej obsahu nemá žiadne pripomienky.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Na základe faktúry poskytovateľa služby, lehota splatnosti faktúry do 30 dní od jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

11. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

12. Informácia, či sa použije elektronická aukcia: Nie

13. Prílohy tejto výzvy na predkladanie ponúk sú zverejnené v časti Dokumenty zákazky, Druh dokumentu: súťažné
podklady. Ide o:
Pr. č. 1 - Opis predmetu zákazky
Pr. č. 2 - Návrh na plnenie kritéria
Pr. č. 3 - Cenník poskytovaných služieb
Pr. č. 4 - Rámcová dohoda

14. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
a) Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (ak je relevantné)
b) Doplnený a štatutárom podpísaný Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk)
c) Doplnený a štatutárom podpísaný Cenník poskytovaných služieb (príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk)

15. Verejné obstarávanie nie je zamerané na sociálne aspekty, nie je obstaranie inovácii a nie je zelené verejné
obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.07.2022