"Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Kravany"

  Zadávateľ:
Obec Kravany
  Predpokladaná hodnota:
241.400,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.08.2022 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.07.2022
  Dátum zverejnenia:
28.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kravany
IČO: 00326291
Kravany 111, 05918 Kravany
Slovensko
Kontaktná osoba: Igor Gavalier
Telefón: +421 527782197
Email: urad@obeckravany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5845
Hlavná adresa(URL): https://www.obeckravany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Kravany"
Referenčné číslo: 2022/02
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce realizujúce výstavbu a obnovu miestnych komunikácií v obci Kravany.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 Technická dokumentácia (výkaz výmer).

Stavebné práce pozostávajú z:

01SO 01 - MK

Poznámka: SO - Ulica k starému cintorínu: sa NEREALIZUJE, NEOCEŇOVAŤ!!!
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
241 400,48 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce realizujúce výstavbu a obnovu miestnych komunikácií v obci Kravany.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 Technická dokumentácia (výkaz výmer).

Stavebné práce pozostávajú z:

01SO 01 - MK

Poznámka: SO - Ulica k starému cintorínu: sa NEREALIZUJE, NEOCEŇOVAŤ!!!

Obhliadku verejný obstarávateľ odporúča, ale neorganizuje, v prípade záujmu sa záujemca nahlási k obhliadke na
kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. Obhliadka je v plnom rozsahu na vlastné náklady záujemcu.

V prípade, že v obsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s §
42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent. V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s
ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv na zníženie kvality, zhoršenie požadovaných technických parametrov výrobkov
resp. materiálov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO
POSTAVENIA - PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1.1 Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 117 ods. 5 ZVO spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZVO, alebo podľa § 152 ZVO.
1.2 Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
1.3Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 1.2 a 1.3.
1.4Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.5 Vyžaduje sa predloženie scanov originálov alebo scanov úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade
uvedené inak.

(2) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(3) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

(4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Bližšia špecifikácia podmienok účasti je uvedená v Prílohe č. 5 súťažných podkladov - výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2 § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, v nadväznosti na § 36
Systém environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy:
uchádzač preukáže opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá
bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany
životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre
environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z
25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie
2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto
schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje.
Verejný obstarávateľ týmto sleduje vplyv stavebných činností na životné prostredie vo svojej obci
prostredníctvom splnenia disponibility certifikátu EMAS pre oblasť súvisiacu s výkonom činností
ktoré sú predmetom zákazky. Spoločnosť vlastniaca certifikát EMAS je spoločnosťou, ktorá garantuje
minimalizovanie environmentálneho zaťaženia, garantuje menší počet prípadov porušenia právnych
predpisov o životnom prostredí vyplývaj z úplnej zhody s legislatívnou životného prostredia. To
vedie k zníženiu rizika poplatkov spojených s nedodržaním legislatívy životného prostredia a väčšia
zainteresovanosť spoločnosti na realizácii diela.

3.3§ 34 ods. 1 písm. d) opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení
použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti tzv. integrovaného systému kvality prostredníctvom
predloženia dokladov: certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, alebo ekvivalentný
doklad, a zároveň predložením certifikát manažérstva plynulého podnikania platný certifikát o
zavedenom systéme plynulého podnikania podľa ISO
22301:2019 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný
doklad.
Bližšia špecifikácia podmienok účasti je uvedená v Prílohe č. 5 súťažných podkladov - výzvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov
3.1 a 3.3 :

3.1Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t.j. obnova a výstavba ciest, chodníkov,
parkovísk, spevnených plôch, cyklochodníkov a pod., v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti
od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie)
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 240 000,00 € bez DPH
(slovom: Dvestoštyridsaťtisíceur) súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.


3.2 Opatrenia environmentálneho manažérstva - možno preukázať registráciou v schéme EMAS
(Certifikát EMAS), prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými
dôkazmi, preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným
verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných
uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam
environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.
Upozornenie:
Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa
normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.


3.3
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti tzv. integrovaného systému kvality prostredníctvom
predloženia dokladov: certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, alebo ekvivalentný
doklad a zároveň predložením certifikát manažérstva plynulého podnikania platný certifikát o
zavedenom systéme plynulého podnikania podľa ISO 22301:2019 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný doklad.

Bližšia špecifikácia podmienok účasti je uvedená v Prílohe č. 5 súťažných podkladov - výzvy.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.08.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.07.2022